Op naar een gezond en duurzaam 2019

Het verkiezingsjaar 2018 is bijna achter de rug. Voor GroenLinks-PvdA Leusden een goed jaar. Nadat de leden voor vernieuwing van de fractie kozen, honoreerde de Leusdense kiezers dit met 4 volle zetels. Met “duurzaamheid, een gezond en goed leven voor iedereen, en zelf kunnen beslissen” als programmatische basis. En met “werk, aandacht voor doelgroepen en ruimte (bouwen)” als bijzondere thema’s. Daarmee hebben we ook het CDA en de VVD kunnen overtuigen dat er met GroenLinks-PvdA goed zaken valt te doen. De nieuwe coalitie was geboren.

Vanaf de zomer zijn we bezig om het College UitvoeringsPlan (CUP) en de begroting 2019 t/m 2022 sluitend uit te voeren. Naast energie neutraal leven, mobiliteit en bouwen, omgekeerd inzamelen, samenlevingsakkoorden, positieve gezondheid blijft de Raad zoeken naar de mogelijkheid om de investering in duurzaamheid mogelijk te maken. Datzelfde geldt voor zorg en welzijn en met name de jeugdzorg, waar echt grote tekorten ontstaan. Dat betekent financieel nog grotere uitdagingen voor de komende jaren. Het echte werk “het maken van keuzes waarbij onze ambities overeind blijven” moet dus nog beginnen.

Hoe duurzaam 2019 ook mag worden, landelijk staan alle grote partijen met de provinciale verkiezingen voor de deur opeens ook vol overtuiging voor de principes “Planet, People, Profit”. Zelfs onze premier stelt terecht dat we Nederland nog aantrekkelijker en duurzaam beter moeten maken. Misschien moeten we ons verheugen dat we als GroenLinks en PvdA zoveel mensen mee krijgen. Maar bij een veranderend (ecologisch, economisch en politiek) klimaat zal er gekozen moeten worden. Met de Brexit en de opstelling van Trump richting de EU en China en Rusland op het vinkentouw zit dat er echt aan te komen. Dan zal blijken wie intrinsiek gemotiveerd blijft.

Voor het Nieuwe Jaar 2019 doemen voor Leusden oude en nieuwe uitdagingen op. Het onder controle krijgen van het sociale domein inclusief jeugdzorg, blijft er zoals gesteld zo een. Ons standpunt blijft hoe dan ook dat “iedere burger de zorg en welzijn dient te krijgen, die zij/hij verdient”. Daarbij speelt dat de zorg voor de volgende transitie (decentralisatie) staat tw. de Juiste Zorg op de Juiste Plek (dJZodJP). Onthoud deze afkorting. Het doel is de zorg nog dichter bij huis te organiseren door de 0e, 1e en 2e lijn respectievelijk mantelzorg, sociale teams, huisarts, apothekers, tandarts en paramedici en ziekenhuizen in één keten te laten samenwerken. Preventie, E Health, zorg-verschuiving en keten-financiering zijn de toverwoorden, die de uit de hand lopende zorgkosten moeten beteugelen. Zorg en Welzijn zijn binnen afzienbare tijd één en regionaal georganiseerd. Gemeenten en Zorgverzekeraars zullen elkaar als belangrijkste financiers moeten vinden. Als Groenlinks-Pvda zullen we dit proces kritisch volgen.

Bouwen wordt het tweede grote issue. Niet alleen de vraag waar maar ook hoe en met welke fondsen krijgen we het principe van Nul-op-de-meter gerealiseerd. En laten we gewoon op de fiets en als het dan toch moet elektrisch kunnen laden en rijden niet vergeten. Regionaal wordt als het gaat om de woonbehoefte kritisch naar Leusden gekeken. Tot 2025 1000 woningen en daarna pakweg 75 woningen per jaar er bij, is niet wat de provincie voor ogen heeft. Lokaal is iedereen benieuwd wat de discussie Tabaksteeg-Langesteeg gaat opleveren.

Onze inzet blijft zo veel als mogelijk burgers te betrekken bij discussies en gezamenlijk te besluiten. Of het nou samenlevingsakkoorden, sport- en cultuur-, of energieakkoorden zijn. Samen met u, uw familie, vrienden en buren gaan we voor een gezond en duurzaam 2019. Mijn voornemen is mijn eerdere toezegging om een maandelijkse blog te schrijven nu echt waar te maken.

Goede Jaarwisseling.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA
0653234705
marcel.sturkenboom@gmail.com

Blog 6: Kiezen.

Afgelopen week vond dan eindelijk het lijsttrekkersdebat plaats. Onder leiding van Carl Verheijen mocht ik met mijn collega’s Wim Vos (CDA), Albert Dragt (D’66), Karolien Pouwels (CU/SGP), Carlos Genders (VVD) en nieuwkomer Annette Belt (SP) in gesprek over de komende 4 jaar. Iedereen heeft het over duurzaamheid, gezondheid en inwoners. Als GroenLinks-PvdA onderscheiden we ons ook op deze 3 punten echt van de opvatting van de andere partijen.

Leusden energie neutraal.
De vlam kwam pas echt in de discussie door onze ambitie om Leusden al in 2030 energie neutraal te krijgen. Mijn collega’s reageerden als door een wesp gestoken. Kan niet (D’66). Niet realistisch (CDA). Te duur (VVD). Mijn stelling was dat “als we hoog willen springen we de lat hoog moeten leggen”. Stop met andere overheden genoeg budget in een fonds en stimuleer initiatieven van (samenwerkende) inwoners. Maak naast zon, wind en water gebruik van de vele innovaties die aanstaande zijn zoals warmte uit de grond en warmte verschillen in de lucht.
Als GroenLinks-PvdA Leusden staan we niet alleen. In het herziene rapport “Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt” zet Urgenda (organisatie voor innovatie en duurzaamheid) uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Het uitgangspunt van en de visie voor dit rapport is het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot. “Het kan, er zijn geen technische belemmeringen, maar nu moeten we het ook willen”, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma. Overigens is onze mening dat we in Leusden niet alleen anders energie moeten opwekken maar ook gewoon minder energie moeten verbruiken. Dus; neem de fiets, laten we zorgen voor goed openbaar vervoer of deel je elektrische auto.

Iedereen een gezond en goed leven.
Ook ten aanzien van de wijze waarop we kunnen zorgen dat iedere inwoner van Leusden een fatsoenlijk leven kan leiden maakt GroenLinks-PvdA het verschil. Hier stelden VVD, CU/SGP, D’66 en CDA dat we binnen de lijntjes van de beschikbare budgetten moeten blijven lopen. Dat budget is niet voldoende om alle vraag te dekken. Ik heb in ons standpunt verwoord dat zorg en welzijn geen markt is. Dat we met ervaringsdeskundigen, Ouderen- en Jongerenraad, zorgverzekeraars, gemeente, verenigingen én alle aanbieders een “zorg en welzijn akkoord” moeten afsluiten om verborgen armoede, de oplopende problemen van eenoudergezinnen en binnen de jeugdzorg op te lossen. En ja als het nodig is dwz als het vanuit de landelijke overheid beschikbare budget niet dekkend is dan passen we gewoon hoe dan ook binnen de begroting bij. Sterke schouders kunnen immers meer dragen.

Minimaal € 0,5 mln voor de wijken.
Wijkbewoners eigen verantwoordelijkheid én een eigen budget is het 3e issue waar we ook in het debat als GroenLinks-PvdA verder zijn gegaan dan de andere partijen. Wij trekken een budget van minimaal € 0,5 mln uit dat geheel aan de wijkbewoners is om te besteden aan een eigen leukere, meer veilige en duurzame leefomgeving in te richten. College, Raad en ambtenaren zullen wat ons betreft dus verantwoordelijkheid los moeten laten. Sterker nog: ze zullen het (nieuwe) gemeentehuis uit moeten om te achterhalen war er in de buurten achter de voordeur echt speelt. Wijkbewoners moet zicht organiseren zoals in Alandsbeek en Leusden Zuid-Tabaksteeg (ZeT). Een wijkbudget, wijkkamers, samenwerkende wijkbewoners met wijkverpleegkundige, zorgaanbieders, sociale teams en mantelzorgers zullen bewerkstelligen dat andere budgetten voor zorg, welzijn, onderwijs, openbare orde en infrastructuur effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet.

Relevante thema’s: werk, wonen en zwemmen.
Natuurlijk kwamen in het debat ook de voor iedere Leusdenaar bekende issues op tafel. Dit keer ging het niet over het Cultuurfonds of over de kracht van het verenigingsleven. Om met zwemmen te beginnen. GroenLinks-PvdA wil dat ieder kind in Leusden leert zwemmen. Dat kan door schoolzwemmen weer te introduceren of via aanvullende programma’s zoals de Afas Swim. Daarnaast hebben wij afgelopen week een motie ingediend om samen met alle betrokken gemeenten, provincie en de nieuwe exploitant Van de Lagemaat (tevens beheerder van de camping) van het “Hens” de stranden, bossen en het meer voor iedereen toegankelijk te houden. De genoemde partijen zouden voor 2018 € 100.000 op tafel moeten leggen om tijd te kopen om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Met de SP (nog geen stem in de Raad) zijn wij het als GroenLinks-PvdA hier voor, maar opvallend genoeg stemden alle andere fracties tegen.

De plannen voor woningbouw in Leusden zijn duidelijk. Er is een regionale visie maar Leusden heeft een stevig voorbehoud gemaakt. Tot 2040 zo’n 2000 extra woningen binnen de gemeentelijke contouren. Voor GroenLinks-PvdA is rood rood en groen groen. We willen aandacht voor sociale huisvesting, woningen voor starters, doorstroom en aangepaste woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen. In de hele discussie over bouwen in de Langesteeg en Tabaksteeg is in ons programma terug te vinden welke lijn we volgen. Niet bouwen in de Langesteeg en bij voorkeur niet in de Tabaksteeg. Daarnaast stellen we dat als er gebouwd moet worden dat landschappelijk ingepast moet worden. Tav het vervolg van de discussie over de Tabaksteeg vinden we dat Stichting de Boom, de aanwonenden en de gemeenten in ieder geval verder in gesprek dienen te gaan. Leusden heeft een prachtig buitengebied met ondernemende (melk)veehouderijen en landgoederen. Met het welzijn van dieren, behoud van de natuur en toegankelijkheid als uitgangspunt vinden we dat maatschappelijk ondernemen mogelijk moet blijven.

Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is voor alle politieke partijen een issue. Grote bedrijven zoals PON, Afas, Arag, Valk Hotel, Midden en Klein Bedrijven (winkeliers) zijn daarvoor belang hetgeen we als gemeente moeten ondersteunen. Met als voorwaarde dat deze bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren een kans te geven om (weer) ervaring op te doen en aan het werk kunnen blijven.

Kiezen.
Woensdag 21 maart zal blijken wat de inwoners van Leusden willen. Met hun stem zullen ze bepalen welke partijen met elkaar in onderhandeling gaan om een coalitie te smeden. Onze 3 speerpunten en de standpunten tav de thema’s zijn voor ons het uitgangspunten. Wij zijn er klaar voor.

PS: Dit was de laatste Blog voor de verkiezingen. De uitkomst van de onderhandelingen zal ik zeker in een Blog analyseren. Ik ben van plan ze op belangrijke momenten (Raadsvergaderingen, informatieavonden, moties) te gaan continueren. Laat maar weten wat u er van vindt.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA
Marcel.sturkenboom@gmail.com
@sturkmarcel of WhatsApp 0653234705

Blog 5. Gaan we 2030 halen ?

Het doet vreemd aan als aangekondigd wordt dat het nieuwe Sportcentrum Buiningpark Leusden all-electric dus gasloos is, een Photo Voltaic installatie op het dak heeft om in energieleverantie te voorzien en daarmee volledig energieneutraal is. Ik krab op mijn achterhoofd – hetgeen ik op mijn leeftijd niet te vaak moet doen – en denk gelijk aan ons programma: Leusden in 2030 energieneutraal. Zie je wel: als alle inwoners, bedrijven en de gemeente hun schouders er onder zetten dan gaan we dat redden.

GroenLinks-PvdA het beste kind van de klas ?

In de eerste debatten kreeg ik ‘m al om mijn oren en dat zal op 13 maart bij het lijsttrekkersdebat ook wel zo zijn. Moet Leusden van GroenLinks-PvdA het beste jongetje (liever kind) van de klas zijn ? Niet zoals “Parijs” wereldwijd stelt in 2040 maar in 2030 energieneutraal ? Ons antwoord is ja. Voor het behoud van de wereld, een duurzaam klimaat en onze kinderen. Als je “hoog wilt springen, moet je de lat hoog leggen” is een uitgangspunt van topsport. Dus wij gaan voor het via aantrekkelijke leningen investeren in het gebruik van zon, wind en water; nieuwe gasloze woningen met laadpunt voor auto en fiets, en het aanpassen van bestaande woningen; warmtepompen; stimuleren van openbaar vervoer, snelroutes voor en gebruik van de fiets. U niet dan ?

Complimenten voor ondernemerschap.

Het nieuwe Sportcentrum zelf is een plaatje. Mooi ontworpen, gebouwd en ingericht door AGNOVA Architecten, Bloemendal Bouw, Technion Installatie Adviseurs, OVB Ingenieuwsbureau Constructies en Coos Koster Consultancy. Twee sporthallen gecombineerd met de sportvoorzieningen van LHV en Antilopen. Compliment voor Albert, Jan en Erik die als wethouders samen met de Raad het lef hadden om dit besluit eindelijk te nemen. Niet te vergeten sportambtenaar Jan Nijdeken die zijn beste sportbeen (links schat ik in !!) heeft voorgezet om alle hobbels weg te nemen. Als GroenLinks-PvdA waren we vierkant voor. Maatschappelijk ondernemerschap heb ik het voorstel van het College genoemd ook in de discussie waarin de oppositie aanvankelijk bezwaren had.
De grootste winnaars zijn natuurlijk de inwoners van Leusden. Om te beginnen de (indoor) sportverenigingen (Zaalsporten en Impala met een eigen hal) die nu hun trainingen en wedstijden inclusief alle maatschappelijke verenigingsactiviteiten op één plek kunnen organiseren. De opzet is dat ook de buitensportverenigingen (wielrenners, mountainbikers, hardlopers, wandelaars) hun activiteiten vanuit de voorzieningen van Sportcentrum Buiningpark organiseren. En laten we de Leusdenaren niet vergeten die willen gaan sporten en gebruik maken van alle ontmoetings- en participatiemogelijkheden die de op sport, bewegen en recreatie gerichte verenigingen organiseren. “Leusden Fit, Fitter, Fitst” zou ik zeggen. Of is het fit, fitter, fit ?

2030.

Kunnen we stil gaan zitten ? Nou bij voorkeur niet. Ook niet als Raad en College. Nr 2 op de lijst Like van der Ham had al een wereld idee. Gebruik de buitenmuur van het Sportcentrum als mogelijkheid om een klimwand aan te leggen. Wat ze bedoelt te zeggen is: sluit ook aan op de nieuwe vormen van sport en bewegen die jongeren aanspreekt. En een mooie combi voor onderwijs en sport.

Tja en die PV installatie. Als u het echt wilt weten. Een Photo Voltaic V-installatie is een installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit. Daarvoor wordt een groot aantal PV-cellen op een paneel en op het dak gemonteerd. Wanneer licht op de cellen valt, begint er een gelijkstroom te lopen. De panelen wordt vervolgens zo opgesteld dat ze zoveel mogelijk zonnestraling opvangen. Weer wat geleerd. En we gaan 2030 halen. Zeker als u op ons stemt.

Marcel Sturkenboom
Lijstrekker GroenLinks-PvdA
0653234705
marcel.sturkenboom@gmail.com

Blog 4. Zorg voor ouderen: akkoord ?

 

Met andere fractiegenoten en bestuursleden van GroenLinks-PvdA was ik afgelopen zaterdag weer op de Hamershof. Vol in de zon maar wel een koud windje. Vragend, pratend en flyers uitdelend. In onze gele jassen met luid en duidelijk ons logo. Over onze uitgangspunten, speerpunten en standpunten. Veel mensen weten nog niet wat ze op 21 maart gaan stemmen. Ze vragen naar waar we het verschil mee willen gaan maken in klinkklare taal. Ook Leusdenaren die helemaal geen vertrouwen hebben in de lokale politiek of in ons. Landelijk hebben jullie er een potje van gemaakt. “Of we van een actie van de Jumbo waren” zei ook nog een geinponem, maar hij zou wel op ons stemmen.

Een ontmoeting.

Ik raakte in gesprek met een vrouw die zat te wachten op een bankje. Ze had net vis besteld. Op mijn standaard openingsvraag of ik haar iets mocht vragen, zei ze openhartig ja. Ze bleek een kwieke dame van 88 jaar en nog zelfstandig wonend met haar man van 92. Haar grootste actuele probleem was dat de gemeente zo ver weg was. Ik keek haar vragend aan. “Ik en mijn man hebben een nieuw paspoort nodig” zei ze. Omdat haar man echt slecht liep en zelf aanwezig moest zijn voor vingerafdrukken, betekende dat dat ze ook vanwege de wachttijden op zag tegen de regio taxi. Ze zei dat ze contact zou zoeken met Stichting Wensboom Leusden die al meer geholpen had.

Naderhand heb ik me in haar positie proberen te verplaatsen. Had ze kinderen, buren, familie die haar hielpen ? Zou er een keukentafelgesprek geweest zijn of kende het sociale team, LL2, wijkverpleegkundige of huisarts het stel en de thuissituatie ? Ik hoop het voor haar en met name haar man. Het is uitgerekend het paspoort en de gemeente die haar de grootste actuele kopzorg geeft. Misschien tijd voor een mobiele service van de gemeente.

Zorg Akkoord.

Op de Hamershof kwam ik ook Erik Jan Tuininga van de Initiatiefgroep Van Onderen Op tegen. Wat mag Leusden zich gelukkig prijzen met zo’n initiatiefrijke groep onder aanvoering van de voormalig professor in de maatschappelijke betekenis der wiskunde en natuurwetenschappen. Ik werk zelf (overdag) in de zorg dus vanaf het begin ben ik deelgenoot van hun idee om in Leusden een Zorg en Welzijn Akkoord te sluiten. We hebben dat in ons programma ook overgenomen. Erik Jan vertelde dat hij een pact aan het maken is met de ANBO (ouderenbond). Nog meer krachten bundelen. Wat mij betreft staan we daar als GroenLinks-PvdA vierkant achter.

In ons programma willen we meer aandacht, informatie en hulp waar nodig voor (onder andere) ouderen. Langer zelfstandig kunnen wonen, betekent beleid initiëren zodat woningen aangepast of nieuwe aangepaste woningen kunnen worden gebouwd. Goede mantelzorg, huishoudelijke hulp waar nodig, contact met het sociale team, wijkverpleegkundige en huisarts is en blijft een pre. En vergeet de verborgen eenzaamheid en depressie bij oudere inwoners niet. En als daar binnen de budgetten die we van Den Haag krijgen niet genoeg ruimte voor is, dan zijn wij als GroenLinks-PvdA bereid om daar ruimte voor te maken.

Laten we met Erik Jan zorgen dat de Zorg een Akkoord krijgt.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA
Marcel.sturkenboom@gmail.com
0653234705

Blog 3. Iedereen een fatsoenlijk leven.

Het was me het weekje wel. Minister Halbe Zijlstra om een leugentje naar huis, Sven Kramer, de “machine” geen en Esmee Visser de “onbevangen debutante” wel een gouden Olympische medaille. Op de achtergrond werd nog een vuiltje “matchfixing” van 4 jaar geleden uitgevochten. Jille Anema (de coach van o.a. schaatser Bergsma) zou als toenmalig coach van het estafetteteam van Frankrijk, Nederland geld geboden hebben. “Boeien” zult u zeggen. Er zijn wel andere dingen waar wij ons druk over zouden moeten maken. Maar toch.

Cultuurdebat.
Als fractie zijn we zeker met andere dingen bezig. De campagne richting 21 maart is begonnen. In het volledig uitverkochte Theater de Tuin traden vertegenwoordigers van alle fracties en cultuurorganisaties met en tegen elkaar in de arena. De essentie van de discussie en alle verkiezingsretoriek lag in de vraag of en hoeveel de gemeente zou (moeten) willen bijdragen aan culturele activiteiten. Denise Houtveen en Erik van Beurden verwoordden de mening van GroenLinks-PvdA uitstekend. Wij willen dat er een Cultuur Fonds komt waar de betrokken organisaties zelf over gaan. De gemeente stopt hier wat ons betreft jaarlijks minimaal € 75.000 in. We willen ook grootschalige culturele evenementen ondersteunen.

Campagne voeren betekent ook de straat op. We kregen afgelopen week veel positieve reacties nav onze actie met een knipoog op Valentijnsdag. Kijk maar op onze website als u nog een date met een van ons op 21 maart wilt hebben. De actie is gelijk een gelegenheid om het over Leusden en ons programma te hebben. Dat levert ook stevige discussies op, maar over één ding zijn we het meestal eens. Het is niet slecht wonen en leven in Leusden maar er blijven echt inwoners die onze steun nodig blijven houden om een gezond en goed leven te kunnen leiden. Het is ook niet voor niets een van onze speerpunten.

Gezond en goed leven.

De GGD en SNO presenteerden de ervaringen met Leusden Fit, een initiatief van onze wethouder Erik van Beurden. Het programma is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl van alle inwoners van Leusden. De buurtsportcoaches van SNO begeleiden beweeg- en sportprogramma’s maar geven ook voorlichting aan jong en oud Leusden zodat ze weten wat het effect van (te veel of te weinig) eten, bewegen of stress is. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken maar de GGD die het programma aan de hand van harde variabelen monitort is positief.

Ik ben echter wel geschrokken van de eveneens gepresenteerde cijfers van het Nederlands Jeugd Instituut over Leusden. Er blijken 384 eenouder gezinnen in onze gemeenschap die in problemen verkeren. Het relatief hoge aantal lijkt het gevolg van een vechtscheiding. De psychologische (strijd tussen papa en mama), sociale (participanten en wonen) en financiële (inkomen) barrières stralen met name als er kinderen in het spel zijn op hen af. Mindere schoolprestaties, gepest worden, niet kunnen deelnemen aan culturele of sportactiviteiten is wat zij meemaken. Ik heb het College al eerder aangespoord om gebruik te maken van de mogelijkheden van het Jeugdsport – en cultuurfonds dat juist voor deze kinderen is ingesteld. Als oud voorzitter van dit fonds in de provincie Utrecht weet ik daar alles van. Dit fonds krijgt zelfs van het huidige Kabinet nog meer budget. Kom op College: geen excuses meer. Help deze kinderen.

Aangifte tegen tabaksindustrie.

Er is nog wat dat me aanspreekt. Advocaat Bénédicte Ficq heeft aangifte gedaan tegen de sigarettenindustrie vanwege het opzettelijk beschadigen van de gezondheid. Zij stelt dat “het een onomstotelijk bewezen feit is dat de sigaret steeds meer ontworpen wordt met het doel om mensen verslaafd te maken. En dat expres ‘breinziek’ maken is crimineel. Ficq voert artikel 300, lid vier van het Wetboek van Strafrecht aan, waarin staat dat het opzettelijk benadelen van iemands gezondheid onder mishandeling valt. ”

Wordt het niet tijd dat ook wij als Leusden ons aansluiten bij deze aangifte ? Steeds meer zorgorganisaties en gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht hebben dat al gedaan. Iedere inwoner van Leusden moet natuurlijk zelf bepalen of hij of zij rookt. En Leusden zou moeten bevorderen dat anderen daar waar dan ook geen last van hebben. Deze actie is echter gericht tegen het handelen van de tabaksindustrie. Ik ben benieuwd wat u er van vindt. Ik ben voor. Laat mij weten wat u vindt door te reageren op deze blog of mijn tweet. Als er steun is dan weet ik onze fractie en het College wel te vinden.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA

Blog 2. Dream Team

f5462216-c790-4da1-b6fa-d3cb7e8e895aBlog 2. 3 februari 2018

Van oudsher herinnert het Dream Team aan de tijd dat de dik betaalde sterren van het Amerikaanse basketbal zich verzamelde om tijdens de Olympische Spelen veelvuldig goud te behalen. Als Hollanders denken we liever aan het Nederlands Elftal dat in 1988 Europees Kampioen Voetbal werd. Iedereen kent de beelden van de glorie tocht door de Amsterdamse grachten. Waarmee ook de teleurstelling van het verlies in 1974 van Duitsland weggepoetst werd. Ook voor mij want in mijn examenjaar middelbare school ben ik met 3 maten bij alle wedstrijden in Duitsland aanwezig geweest. En nog geslaagd ook. Wat een tijd (geleden). Maar als volleyballer denk ik liever terug aan het sportmoment van de 20e eeuw: de gouden Olympische plak die onze jongens olv Ron Zwerver en Peter Blangé in 1996 in de 5e set na een heroïsche strijd tegen Italië behaalde. “Blog 2. Dream Team” verder lezen