Iedere Leusdenaar de zorg en welzijn die nodig is.

We hebben het al eerder gemeld. Zoals nagenoeg alle gemeenten kampt ook Leusden met een tekort op het sociaal domein. Vanaf de start van de decentralisatie van taken sociaal domein van rijksoverheid en provincie (jeugdzorg) naar de gemeenten was dit een grote uitdaging. Naast de taakverschuiving werd ook 25% gekort op het totale budget. Een schier onmogelijke opdracht, vooral ook omdat plots het lokale ambtelijk apparaat met voor hen volledige nieuwe materie aan de slag mocht. En de concurrerende uitvoeringsorganisaties (aanbieders van zorg en welzijn) met een fors aantal gemeenten (2012: 415 en 2019: 355) moesten gaan onderhandelen.

Inmiddels weten we meer. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) deed vorig jaar onderzoek naar mogelijke specifieke oorzaken in Leusden. In combinatie met de praktijkervaringen van wethouders en ambtenaren levert dat een uitdagend beeld op. Leusden scoort hoog op kosten jeugdzorg. Ouders die het beste voor hun kinderen willen. Zorgaanbieders (met name Lariks en huisartsen) die meer doorverwijzen maar geen budget verantwoordelijkheid dragen. Mankerende prognoses en te late declaraties (zelf jaren na dato). Geen sturing op basis van data, afstemming tussen zorg en welzijn aanbieders, taakverschuiving of inzet op preventie en positieve gezondheid. Lees dit laatste als: het meer nemen door alle Leusdenaren van verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en leefstijl.

Al met al zitten we in Leusden met een tekort van in ieder geval € 1,5 mln voor de huidige college periode (2018 t/m 2022) dat we zullen moeten oplossen. Het meest ernstige is dat dit tekort door het ongewisse van weinig harde data en sturing nog kan oplopen. Het college heeft afgelopen week de volgende 3 scenario’s met de Raad besproken:

  • Uitvoeren van kostenbesparende maatregelen in het Sociaal Domein die leiden tot een structurele verlaging van het uitgavenniveau Sociaal Domein (€ 405.700).
  • Bezuinigen op andere taakvelden c.q. het opstarten van een nieuwe bezuinigingsoperatie (€ 496.00).
  • Het verhogen van de OZB waarbij we een solidaire bijdrage vragen van inwoners en/of bedrijven (€ 598.300).

Gelukkig wordt het Kabinet ook wakker en is inmiddels € 350 mln (2019) en € 190 mln (2020 en 2021) aan alle gemeenten gezamenlijk toegezegd om de ergste nood te dekken. De vraag is op welke wijze Leusden hier van kan profiteren.

Als fractie GroenLinks-PvdA hebben wij afgelopen donderdag aangegeven dat wij rekening houdend met een extra bijdrage van het Rijk toch toe willen naar een evenwichtige inzet van alle 3 de maatregelen. Ons standpunt is dat we willen dat met data en zakelijke sturing het sociaal domein efficiënter en waar mogelijk dekkend gaat functioneren. De maatregelen op andere taakgebieden treffen zoals nu voorgesteld ook alle gesubsidieerde organisaties. Wij pleiten voor een heroverweging op deze specifieke maatregel vooral tav de looncomponent. De OZB voorstellen raken ons allemaal. Wij vinden niet dat de OZB de sluitpost moet zijn maar een fair share in alle maatregelen waartoe we als Raad besluiten om het sociaal domein te organiseren zoals we willen: iedere Leusdenaren krijgt de zorg en welzijn die zij of hij nodig heeft.

GroenLinks-PvdA discussieerde op 11 februari jl. over Bouwen in Tabaksteeg.

Op maandag 11 februari organiseerde de fractie van GroenLinks-PvdA een bijeenkomst rondom het dossier Bouwen bij de Tabaksteeg. Aanleiding voor de avond is de uitspraak van het College dat alternatieven voor de bouw van de 28 woningen in de Tabaksteeg en een er tussen liggend park, niet door Heijmans en De Boom gevonden zijn. Daarom blijft na lange tijd toch dit scenario weer als het meest haalbare op tafel liggen. De Langesteeg blijft daarmee vrij van bouw en wordt onderdeel van een blijvende ecologische zone.

De fractie wilde zich met leden als toehoorder door alle partijen nog eens goed laten informeren over alle pijnpunten rondom het dossier. Op een bijzonder eerlijk en open avond spraken Erik van Beurden de wethouder van de fractie, Maarten van Duin en Joost Mulder van Heijmans, Handert Scheffer van stichting De Boom, bewoners van Leusden-Zuid, provinciale bestuurders Erna Knotkamp (GroenLinks) en Kees de Kruijf (PvdA) zich zonder schroom uit. Lastige thema’s die ontweken konden worden, kwamen op tafel. Met respect voor elkaars soms tegengestelde belangen luisterde iedereen o.l.v. fractievoorzitter Marcel Sturkenboom in het nieuwe gemeentehuis naar alle betrokkenen, waarna steeds ruimte was voor vragen van alle andere aanwezigen.

De aanwezigen concludeerden met elkaar dat het wachten nu is op het procesvoorstel van het College waar met name het overleg met de betrokken bewoners aan de Tabaksteeg een belangrijke rol speelt. Dat is 2e helft maart te verwachten. De fractie GroenLinks-PvdA zal vanwege de impact van het besluit ruim voor de definitieve besluitvorming in de Raad nogmaals met bestuur en leden van GroenLinks en PvdA van gedachten wisselen. Alle leden krijgen ter voorbereidng op deze meeting een inhoudelijke samenvatting van de discussie van 11 februari toegezonden. Mochten andere Leusdenaren behoefte hebben aan nadere informatie of hun mening bekend willen maken dan kunnen zij hun vraag stellen of hun mening laten weten aan de GroenLinks-PvdA fractiesecretaris op mailadres leo.lindhout@gmail.com.

Blog januari: Kleur bekennen.

Met een volle werkagenda komt het fractiewerk voor mij vooral op de avonden en weekenden neer. Gelukkig kan ik mijn reguliere en politieke werk waar nodig ook overdag goed combineren. De zaterdagochtenden vul ik meestal in met een vroeg uurtje bosloop, met daarna verse jus en een enkel broodje als beloning voor het doordeweekse koolhydraten dieet. Als coach van mijn eigen leefstijl; tevens nuttig en noodzakelijk voor een diabeet. En daarna de kranten. Als mijn kleinzoon niet komt logeren want dan vult hij ons huis met plezier.

Als Raadslid ben ik voor mijn dagelijkse werkzaamheden vooral bezig met lokale en regionale aangelegenheden en verhoudingen. Via de kranten, (social) media en partijbijeenkomsten volg ik de internationale uitdagingen en de landelijke actualiteit. Dat liegt er niet om. Veiligheid met Trump, Poetin, Xi Jinping die -mannen eigen- spelen met vuur. Een stevige vrouw als Merkel die nuanceert en een bewonderenswaardig standvastige May die een uitweg zoekt voor de Brexit. En onze Europees lonkende premier die stoïcijns blijft glimlachen.

Opvallend actueel is ook de toenemende spanning in de landelijke coalitie met name over integratie, het klimaatakkoord, de dividendbelasting en de uit de pan rijzende zorgkosten. Haalt het Kabinet de eindstreep? Gaan we dan met de winst van GroenLinks, SP én PvdA samen over links? En plots neemt de VVD fractievoorzitter afstand van het klimaatakkoord en luistert ook een Kamerlid van het CDA eindelijk naar onze lokale roep om een kinderpardon.

Politiek slim handelen of een niet langer verborgen doelbewuste marketing strategie. Wat het ook is; ook onze eigen partijen “verkopen” met het oog op de verkiezingen onze boodschap. Met Jesse Klaver die Vincent Bijlo of Obama quoteert en Lodewijk Asscher die “zekerheid” als nieuw paradigma krijgt aangereikt. Niet verkeerd maar kleur bekennen vereist ook eigenheid.

Dat geldt ook voor onze lokale inzet. Compliment voor het College dat we ook in Leusden afstand nemen van “Nashville” door de regenboogvlag uit te hangen. Komende weken buigen we ons over de aanpak van Sporthal de Korf met in het gebouw ook de restaurant met bowlingbaan en theater de Tuin. Dat wordt een fundamentele verbouwing en een forse investering. Er ligt ook een scenario waarbij boven op het parkeerdek zou kunnen worden gebouwd. Wat mij betreft houden we het simpel. Als het om bouwen gaat: Ook de discussie in de Tabaksteeg nadert het eind van een lange zoektocht. De lintbebouwing langs de Tabaksteeg oprollen en concentreren kan een alternatief zijn. Laten we de discussie over het in controle krijgen van de inzet en kosten van adequate jeugdzorg niet vergeten. En tot slot gaan we het hebben over de toekomst van De Groene Belevenis. Een maatschappelijke onderneming die van belang is voor Leusden en wat ons betreft afhankelijk kan blijven rekenen op subsidie. Met wellicht extra hulp om het negatieve vermogen te ontlasten.

Dergelijke discussies voeten we eerst vast op de maandagen in de fractie en dan op de donderdagen als Raad. Voor een goed beeld en standpunt hebben we echt informatie van en contact met directe betrokken Leusdenaren in het algemeen en leden van GroenLinks en PvdA in het bijzonder nodig. Dus help ons burgerparticipatie te realiseren. Bell als je wilt deelnemen zodat we je aanwezigheid en mening in onze fractievergadering kunnen delen. Om kleur te bekennen.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA
marcel.sturkenboom@gmail.com
06 53234705

Op naar een gezond en duurzaam 2019

Het verkiezingsjaar 2018 is bijna achter de rug. Voor GroenLinks-PvdA Leusden een goed jaar. Nadat de leden voor vernieuwing van de fractie kozen, honoreerde de Leusdense kiezers dit met 4 volle zetels. Met “duurzaamheid, een gezond en goed leven voor iedereen, en zelf kunnen beslissen” als programmatische basis. En met “werk, aandacht voor doelgroepen en ruimte (bouwen)” als bijzondere thema’s. Daarmee hebben we ook het CDA en de VVD kunnen overtuigen dat er met GroenLinks-PvdA goed zaken valt te doen. De nieuwe coalitie was geboren.

Vanaf de zomer zijn we bezig om het College UitvoeringsPlan (CUP) en de begroting 2019 t/m 2022 sluitend uit te voeren. Naast energie neutraal leven, mobiliteit en bouwen, omgekeerd inzamelen, samenlevingsakkoorden, positieve gezondheid blijft de Raad zoeken naar de mogelijkheid om de investering in duurzaamheid mogelijk te maken. Datzelfde geldt voor zorg en welzijn en met name de jeugdzorg, waar echt grote tekorten ontstaan. Dat betekent financieel nog grotere uitdagingen voor de komende jaren. Het echte werk “het maken van keuzes waarbij onze ambities overeind blijven” moet dus nog beginnen.

Hoe duurzaam 2019 ook mag worden, landelijk staan alle grote partijen met de provinciale verkiezingen voor de deur opeens ook vol overtuiging voor de principes “Planet, People, Profit”. Zelfs onze premier stelt terecht dat we Nederland nog aantrekkelijker en duurzaam beter moeten maken. Misschien moeten we ons verheugen dat we als GroenLinks en PvdA zoveel mensen mee krijgen. Maar bij een veranderend (ecologisch, economisch en politiek) klimaat zal er gekozen moeten worden. Met de Brexit en de opstelling van Trump richting de EU en China en Rusland op het vinkentouw zit dat er echt aan te komen. Dan zal blijken wie intrinsiek gemotiveerd blijft.

Voor het Nieuwe Jaar 2019 doemen voor Leusden oude en nieuwe uitdagingen op. Het onder controle krijgen van het sociale domein inclusief jeugdzorg, blijft er zoals gesteld zo een. Ons standpunt blijft hoe dan ook dat “iedere burger de zorg en welzijn dient te krijgen, die zij/hij verdient”. Daarbij speelt dat de zorg voor de volgende transitie (decentralisatie) staat tw. de Juiste Zorg op de Juiste Plek (dJZodJP). Onthoud deze afkorting. Het doel is de zorg nog dichter bij huis te organiseren door de 0e, 1e en 2e lijn respectievelijk mantelzorg, sociale teams, huisarts, apothekers, tandarts en paramedici en ziekenhuizen in één keten te laten samenwerken. Preventie, E Health, zorg-verschuiving en keten-financiering zijn de toverwoorden, die de uit de hand lopende zorgkosten moeten beteugelen. Zorg en Welzijn zijn binnen afzienbare tijd één en regionaal georganiseerd. Gemeenten en Zorgverzekeraars zullen elkaar als belangrijkste financiers moeten vinden. Als Groenlinks-Pvda zullen we dit proces kritisch volgen.

Bouwen wordt het tweede grote issue. Niet alleen de vraag waar maar ook hoe en met welke fondsen krijgen we het principe van Nul-op-de-meter gerealiseerd. En laten we gewoon op de fiets en als het dan toch moet elektrisch kunnen laden en rijden niet vergeten. Regionaal wordt als het gaat om de woonbehoefte kritisch naar Leusden gekeken. Tot 2025 1000 woningen en daarna pakweg 75 woningen per jaar er bij, is niet wat de provincie voor ogen heeft. Lokaal is iedereen benieuwd wat de discussie Tabaksteeg-Langesteeg gaat opleveren.

Onze inzet blijft zo veel als mogelijk burgers te betrekken bij discussies en gezamenlijk te besluiten. Of het nou samenlevingsakkoorden, sport- en cultuur-, of energieakkoorden zijn. Samen met u, uw familie, vrienden en buren gaan we voor een gezond en duurzaam 2019. Mijn voornemen is mijn eerdere toezegging om een maandelijkse blog te schrijven nu echt waar te maken.

Goede Jaarwisseling.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA
0653234705
marcel.sturkenboom@gmail.com

Blog 6: Kiezen.

Afgelopen week vond dan eindelijk het lijsttrekkersdebat plaats. Onder leiding van Carl Verheijen mocht ik met mijn collega’s Wim Vos (CDA), Albert Dragt (D’66), Karolien Pouwels (CU/SGP), Carlos Genders (VVD) en nieuwkomer Annette Belt (SP) in gesprek over de komende 4 jaar. Iedereen heeft het over duurzaamheid, gezondheid en inwoners. Als GroenLinks-PvdA onderscheiden we ons ook op deze 3 punten echt van de opvatting van de andere partijen.

Leusden energie neutraal.
De vlam kwam pas echt in de discussie door onze ambitie om Leusden al in 2030 energie neutraal te krijgen. Mijn collega’s reageerden als door een wesp gestoken. Kan niet (D’66). Niet realistisch (CDA). Te duur (VVD). Mijn stelling was dat “als we hoog willen springen we de lat hoog moeten leggen”. Stop met andere overheden genoeg budget in een fonds en stimuleer initiatieven van (samenwerkende) inwoners. Maak naast zon, wind en water gebruik van de vele innovaties die aanstaande zijn zoals warmte uit de grond en warmte verschillen in de lucht.
Als GroenLinks-PvdA Leusden staan we niet alleen. In het herziene rapport “Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt” zet Urgenda (organisatie voor innovatie en duurzaamheid) uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Het uitgangspunt van en de visie voor dit rapport is het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot. “Het kan, er zijn geen technische belemmeringen, maar nu moeten we het ook willen”, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma. Overigens is onze mening dat we in Leusden niet alleen anders energie moeten opwekken maar ook gewoon minder energie moeten verbruiken. Dus; neem de fiets, laten we zorgen voor goed openbaar vervoer of deel je elektrische auto.

Iedereen een gezond en goed leven.
Ook ten aanzien van de wijze waarop we kunnen zorgen dat iedere inwoner van Leusden een fatsoenlijk leven kan leiden maakt GroenLinks-PvdA het verschil. Hier stelden VVD, CU/SGP, D’66 en CDA dat we binnen de lijntjes van de beschikbare budgetten moeten blijven lopen. Dat budget is niet voldoende om alle vraag te dekken. Ik heb in ons standpunt verwoord dat zorg en welzijn geen markt is. Dat we met ervaringsdeskundigen, Ouderen- en Jongerenraad, zorgverzekeraars, gemeente, verenigingen én alle aanbieders een “zorg en welzijn akkoord” moeten afsluiten om verborgen armoede, de oplopende problemen van eenoudergezinnen en binnen de jeugdzorg op te lossen. En ja als het nodig is dwz als het vanuit de landelijke overheid beschikbare budget niet dekkend is dan passen we gewoon hoe dan ook binnen de begroting bij. Sterke schouders kunnen immers meer dragen.

Minimaal € 0,5 mln voor de wijken.
Wijkbewoners eigen verantwoordelijkheid én een eigen budget is het 3e issue waar we ook in het debat als GroenLinks-PvdA verder zijn gegaan dan de andere partijen. Wij trekken een budget van minimaal € 0,5 mln uit dat geheel aan de wijkbewoners is om te besteden aan een eigen leukere, meer veilige en duurzame leefomgeving in te richten. College, Raad en ambtenaren zullen wat ons betreft dus verantwoordelijkheid los moeten laten. Sterker nog: ze zullen het (nieuwe) gemeentehuis uit moeten om te achterhalen war er in de buurten achter de voordeur echt speelt. Wijkbewoners moet zicht organiseren zoals in Alandsbeek en Leusden Zuid-Tabaksteeg (ZeT). Een wijkbudget, wijkkamers, samenwerkende wijkbewoners met wijkverpleegkundige, zorgaanbieders, sociale teams en mantelzorgers zullen bewerkstelligen dat andere budgetten voor zorg, welzijn, onderwijs, openbare orde en infrastructuur effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet.

Relevante thema’s: werk, wonen en zwemmen.
Natuurlijk kwamen in het debat ook de voor iedere Leusdenaar bekende issues op tafel. Dit keer ging het niet over het Cultuurfonds of over de kracht van het verenigingsleven. Om met zwemmen te beginnen. GroenLinks-PvdA wil dat ieder kind in Leusden leert zwemmen. Dat kan door schoolzwemmen weer te introduceren of via aanvullende programma’s zoals de Afas Swim. Daarnaast hebben wij afgelopen week een motie ingediend om samen met alle betrokken gemeenten, provincie en de nieuwe exploitant Van de Lagemaat (tevens beheerder van de camping) van het “Hens” de stranden, bossen en het meer voor iedereen toegankelijk te houden. De genoemde partijen zouden voor 2018 € 100.000 op tafel moeten leggen om tijd te kopen om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Met de SP (nog geen stem in de Raad) zijn wij het als GroenLinks-PvdA hier voor, maar opvallend genoeg stemden alle andere fracties tegen.

De plannen voor woningbouw in Leusden zijn duidelijk. Er is een regionale visie maar Leusden heeft een stevig voorbehoud gemaakt. Tot 2040 zo’n 2000 extra woningen binnen de gemeentelijke contouren. Voor GroenLinks-PvdA is rood rood en groen groen. We willen aandacht voor sociale huisvesting, woningen voor starters, doorstroom en aangepaste woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen. In de hele discussie over bouwen in de Langesteeg en Tabaksteeg is in ons programma terug te vinden welke lijn we volgen. Niet bouwen in de Langesteeg en bij voorkeur niet in de Tabaksteeg. Daarnaast stellen we dat als er gebouwd moet worden dat landschappelijk ingepast moet worden. Tav het vervolg van de discussie over de Tabaksteeg vinden we dat Stichting de Boom, de aanwonenden en de gemeenten in ieder geval verder in gesprek dienen te gaan. Leusden heeft een prachtig buitengebied met ondernemende (melk)veehouderijen en landgoederen. Met het welzijn van dieren, behoud van de natuur en toegankelijkheid als uitgangspunt vinden we dat maatschappelijk ondernemen mogelijk moet blijven.

Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is voor alle politieke partijen een issue. Grote bedrijven zoals PON, Afas, Arag, Valk Hotel, Midden en Klein Bedrijven (winkeliers) zijn daarvoor belang hetgeen we als gemeente moeten ondersteunen. Met als voorwaarde dat deze bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren een kans te geven om (weer) ervaring op te doen en aan het werk kunnen blijven.

Kiezen.
Woensdag 21 maart zal blijken wat de inwoners van Leusden willen. Met hun stem zullen ze bepalen welke partijen met elkaar in onderhandeling gaan om een coalitie te smeden. Onze 3 speerpunten en de standpunten tav de thema’s zijn voor ons het uitgangspunten. Wij zijn er klaar voor.

PS: Dit was de laatste Blog voor de verkiezingen. De uitkomst van de onderhandelingen zal ik zeker in een Blog analyseren. Ik ben van plan ze op belangrijke momenten (Raadsvergaderingen, informatieavonden, moties) te gaan continueren. Laat maar weten wat u er van vindt.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA
Marcel.sturkenboom@gmail.com
@sturkmarcel of WhatsApp 0653234705

Blog 5. Gaan we 2030 halen ?

Het doet vreemd aan als aangekondigd wordt dat het nieuwe Sportcentrum Buiningpark Leusden all-electric dus gasloos is, een Photo Voltaic installatie op het dak heeft om in energieleverantie te voorzien en daarmee volledig energieneutraal is. Ik krab op mijn achterhoofd – hetgeen ik op mijn leeftijd niet te vaak moet doen – en denk gelijk aan ons programma: Leusden in 2030 energieneutraal. Zie je wel: als alle inwoners, bedrijven en de gemeente hun schouders er onder zetten dan gaan we dat redden.

GroenLinks-PvdA het beste kind van de klas ?

In de eerste debatten kreeg ik ‘m al om mijn oren en dat zal op 13 maart bij het lijsttrekkersdebat ook wel zo zijn. Moet Leusden van GroenLinks-PvdA het beste jongetje (liever kind) van de klas zijn ? Niet zoals “Parijs” wereldwijd stelt in 2040 maar in 2030 energieneutraal ? Ons antwoord is ja. Voor het behoud van de wereld, een duurzaam klimaat en onze kinderen. Als je “hoog wilt springen, moet je de lat hoog leggen” is een uitgangspunt van topsport. Dus wij gaan voor het via aantrekkelijke leningen investeren in het gebruik van zon, wind en water; nieuwe gasloze woningen met laadpunt voor auto en fiets, en het aanpassen van bestaande woningen; warmtepompen; stimuleren van openbaar vervoer, snelroutes voor en gebruik van de fiets. U niet dan ?

Complimenten voor ondernemerschap.

Het nieuwe Sportcentrum zelf is een plaatje. Mooi ontworpen, gebouwd en ingericht door AGNOVA Architecten, Bloemendal Bouw, Technion Installatie Adviseurs, OVB Ingenieuwsbureau Constructies en Coos Koster Consultancy. Twee sporthallen gecombineerd met de sportvoorzieningen van LHV en Antilopen. Compliment voor Albert, Jan en Erik die als wethouders samen met de Raad het lef hadden om dit besluit eindelijk te nemen. Niet te vergeten sportambtenaar Jan Nijdeken die zijn beste sportbeen (links schat ik in !!) heeft voorgezet om alle hobbels weg te nemen. Als GroenLinks-PvdA waren we vierkant voor. Maatschappelijk ondernemerschap heb ik het voorstel van het College genoemd ook in de discussie waarin de oppositie aanvankelijk bezwaren had.
De grootste winnaars zijn natuurlijk de inwoners van Leusden. Om te beginnen de (indoor) sportverenigingen (Zaalsporten en Impala met een eigen hal) die nu hun trainingen en wedstijden inclusief alle maatschappelijke verenigingsactiviteiten op één plek kunnen organiseren. De opzet is dat ook de buitensportverenigingen (wielrenners, mountainbikers, hardlopers, wandelaars) hun activiteiten vanuit de voorzieningen van Sportcentrum Buiningpark organiseren. En laten we de Leusdenaren niet vergeten die willen gaan sporten en gebruik maken van alle ontmoetings- en participatiemogelijkheden die de op sport, bewegen en recreatie gerichte verenigingen organiseren. “Leusden Fit, Fitter, Fitst” zou ik zeggen. Of is het fit, fitter, fit ?

2030.

Kunnen we stil gaan zitten ? Nou bij voorkeur niet. Ook niet als Raad en College. Nr 2 op de lijst Like van der Ham had al een wereld idee. Gebruik de buitenmuur van het Sportcentrum als mogelijkheid om een klimwand aan te leggen. Wat ze bedoelt te zeggen is: sluit ook aan op de nieuwe vormen van sport en bewegen die jongeren aanspreekt. En een mooie combi voor onderwijs en sport.

Tja en die PV installatie. Als u het echt wilt weten. Een Photo Voltaic V-installatie is een installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit. Daarvoor wordt een groot aantal PV-cellen op een paneel en op het dak gemonteerd. Wanneer licht op de cellen valt, begint er een gelijkstroom te lopen. De panelen wordt vervolgens zo opgesteld dat ze zoveel mogelijk zonnestraling opvangen. Weer wat geleerd. En we gaan 2030 halen. Zeker als u op ons stemt.

Marcel Sturkenboom
Lijstrekker GroenLinks-PvdA
0653234705
marcel.sturkenboom@gmail.com