Akkoord Uitnodigingskader Energietransitie

Een meerderheid van de gemeenteraad is op donderdag 16 december akkoord gegaan met het Uitnodigingskader als volgende stap in de energietransitie. Wethouder Fenneke van der Vegte wist als portefeuillehouder namens het College ondanks de weerstand van een deel van de CDA fractie, ook de CU-SGP en D66 van nut en noodzaak van haar voorstel te overtuigen.

In het uitnodigingskader staat beschreven welk proces Leusden wil doorlopen om tot nadere besluiten te komen hoe Leusden buiten de bebouwde kom zonne-energie moet opwekken op gebouwen en bij de snelweg, aangrenzend aan de kernen en (agrarische) bebouwing en in het buitengebied.

Tevens wordt onderzoek aangekondigd naar de voorwaarden voor het gebruik van windmolens. Een motie van GroenLinks-PvdA om inwoners en belangengroepen bij dit proces en onderzoek te blijven betrekken werd unaniem aangenomen. 

Leusden in 2040 energieneutraal. GroenLinks-PvdA heeft met het CDA en de VVD als coalitiepartners de ambitie uitgesproken om als Leusden in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we net zoveel energie in de gemeente duurzaam opwekken als we gebruiken. In 2030 willen we halverwege zijn. Dat is in lijn met de (inter)nationale klimaatdoelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

Zonnepanelen buiten de bebouwde kom. Om de 2040 doelen te halen zet Leusden in op zowel energie besparen als het opwekken van energie. De prioriteit ligt daarbij in het bebouwd gebied. Hier worden al volop acties op ingezet. Als we onze doelen voor besparen en opwekken in bebouwd gebied realiseren, blijft er echter een restant aan energiebehoefte over. Daarvoor zullen we buiten de bebouwde kom zonne-energie moeten opwekken op gebouwen en bij de snelweg, aangrenzend aan de kernen en (agrarische) bebouwing en in het buitengebied.

Hoe we dat als gemeente gaan doen, daarover gaat het Concept-Uitnodigingskader-Zon-en-Wind. Daarin staat het proces beschreven hoe de gemeente samen met de inwoners tot nadere stappen kunnen komen in welke vorm van duurzame opwek, waar, en onder welke voorwaarden buiten de bebouwde kom mogelijk wordt. Dit kader is dus door de raad aangenomen.

Onderzoek naar windmolens. Tevens is onderzoek aangekondigd naar de voorwaarden (veiligheid, gezondheid, natuur) waaronder aanvullend (grote) windmolens zouden moeten/kunnen worden gebruikt. Voor Leusden betreft dit windmolens langs de A28. Met de provincie wordt opnieuw overlegd over de mogelijkheid en hoogte van (wind-)erfmolens.

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040

Er wordt al geruime tijd nagedacht over de toekomst van de regio Amersfoort. Daar vallen behalve Amersfoort ook Leusden, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Woudenberg onder. Ons land is in verschillende regio’s opgebouwd en iedere  regio dient een zogenaamd “Ontwikkelbeeld 2040” op te leveren. Daarin zijn de ambities op het gebied van wonen, werken, energie en duurzaamheid, mobiliteit, recreatie in verwerkt. Het Ontwikkelbeeld wordt de leidraad voor veel discussies en investeringen de komende jaren. Voor een idee: www.youtube.com/watch?v=9PzwRGABECY.

Het Ontwikkelbeeld legt in dit stadium vooral het accent op Amersfoort, Nijkerk en Barneveld als knooppunten. Andere gemeenten zouden onder de vlag van “vitaliteit” van betekenis kunnen zijn. Wat vitaliteit inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Dat moet uit de uitwerkingsagenda blijken.

De voltallige Raad heeft het College in de vergadering van 11 nov 2021 nadrukkelijk gevraagd te borgen dat Leusden op het gebied van wonen, werken, energie en duurzaamheid, mobiliteit en recreatie ook in de toekomst volwaardig van betekenis dient te (kunnen) blijven en daar ook zelf over gaat.

De Raad houdt vast aan de betekenis van de bossen van Den Treek-Henschoten, de Leusder hei en het
Valleikanaal en niet te vergeten het landschappelijke buitengebied. De bossen en hei vormen het groene hart en longen van de regio, bieden ontspanning, recreatie en alle mogelijkheden van buitensport en een gezonde leefstijl. Leusden moet de boerenbedrijven
ook als kenmerkend onderdeel van de regio waar mogelijk behouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regio om de bossen, hei en het buitengebied in stand te houden.

Het college heeft dit standpunt van de Raad overgenomen en zal daaraan in regionaal verband aan vasthouden.

Zie voor achtergrond informatie: gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/11-november/20:00.

Erik van Beurden heeft een andere baan gevonden

Erik van Beurden vertrekt met ingang van 1 september 2021 als wethouder bij de gemeente Leusden. Hij verruilt zijn wethouderschap dan voor een adviseursfunctie bij adviesbureau voor duurzame leefomgeving Over Morgen.

De Achtervelder Van Beurden is sinds 2014 wethouder voor Leusden. Onder meer op de dossiers cultuur, volkshuisvesting en wonen, milieu en duurzaamheid en het sociaal domein. Een periode waar hij met dankbaarheid op terugkijkt. ‘Ik ben er trots op wat ik de afgelopen jaren, vaak samen met inwoners en organisaties, heb mogen doen en kunnen bereiken binnen diverse onderwerpen’, aldus Van Beurden.

Van Beurden vindt het jammer dat hij zijn ambtstermijn niet helemaal af kan maken. De hem geboden mogelijkheid bij Over Morgen was echter te mooi om te laten passeren. Ook omdat het niet zijn ambitie is om nog een derde termijn aan zijn wethouderschap toe te voegen.

De fractie van GroenLinks-PvdA draagt op korte termijn een kandidaat aan de gemeenteraad voor als opvolger van wethouder Van Beurden in het college

Is het iets voor jou om actief te zijn voor GroenLinks-PvdA?

Op 16 maart 2022 (over ongeveer een jaar dus) zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Wil jij in de toekomst iets bijdragen aan de fractie van GroenLinks-PvdA, dan komen we graag met je in contact.

In de gemeenteraad worden beslissingen genomen waar we allemaal mee te maken krijgen. Voorbeelden van onderwerpen waarover in de gemeenteraad besloten wordt, zijn wonen, zorg, afval/grondstoffeninzameling en inrichting van de openbare ruimte.

Rollen die je kunt vervullen binnen de fractie van GroenLinks-PvdA zijn onder andere raadslid, fractievertegenwoordiger, fractieondersteuner en lijstduwer.

 • Als raadslid ben je lid van de gemeenteraad, neem je deel aan de fractievergaderingen, de raadsvergaderingen en vergaderingen/ overleggen die bedoeld zijn om de raadsvergaderingen voor te bereiden.
 • Fractievertegenwoordigers zijn niet lid van de gemeenteraad, maar mogen wel deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen en leveren een wezenlijke bijdrage aan de fractie.
 • Als fractieondersteuner kun je zelf kiezen hoe je een bijdrage aan de fractie levert, bijvoorbeeld door alleen deel te nemen aan fractievergaderingen waarop jij vanuit een inhoudelijke expertise echt aan bij kan dragen.
 • Lijstduwers zijn meestal niet actief voor de fractie, maar staan wel als steunbetuiging (onderaan) op de lijst voor de verkiezingen.

Wil je actief worden voor GroenLinks-PvdA Leusden, dan verwachten we dat je lid bent van GroenLinks of PvdA (of dat wordt) en dat je het gedachtengoed en verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA onderschrijft. Dit https://leusden.groenlinks.nl/standpunten/groenlinks-pvda-leusden is het programma waarmee we in 2018 de verkiezingen in zijn gegaan.

Hoeveel tijd het kost, is mede afhankelijk van welke rol je hebt. Als raadslid ben je gemiddeld rond de 20 uur per week bezig.

Wil je een keer komen kennismaken (of een fractievergadering bijwonen) en zien wat we allemaal doen, stuur ons dan een berichtje, dan nemen we contact met je op. Een fractievergadering kan je ook digitaal bijwonen via een videoverbinding. Een kennismaking is uiteraard vrijblijvend. Na een (wederzijdse) kennismaking, beslis je zelf of, en hoe, je er een vervolg aan wilt geven.

Als je belangstelling hebt, maak dat dan alsjeblieft voor 15 juni kenbaar via voorzitterleusden@groenlinks.nl.

Hieronder staan de profielschetsen van de verschillende rollen.

Profielschets gemeenteraadslid/ fractievertegenwoordiger GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Aantoonbare belangstelling voor wat er in je lokale samenleving gebeurt.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden of is bereid deze te ontwikkelen.
 • Beschikt over voldoende tijd (voor gemeenteraadsleden circa 20 uur/week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden en voor fractievertegenwoordigers circa 10 uur /week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden) en energie voor het raadswerk en de bijkomende werkzaamheden zoals werkbezoeken en partijactiviteiten.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de fractieleiding en de besturen van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.

Taakinhoud:

 • Controleert actief en kritisch vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie, samen met de raadsfractie het college van burgemeester en wethouders.
 • Draagt zorgt voor het leggen van contacten tussen de raadsfractie en inwoners om zo een helder beeld te krijgen van wat er leeft binnen de gemeente.
 • Kan het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA en onderwerpen die in Leusden spelen op de politieke agenda zetten.
 • Draagt medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren en profileren van de raadsfractie.
 • Is gericht op samenwerking binnen de raadsfractie, samenwerking met collega’s van andere raadsfracties in de raad en als GroenLinks-PvdA in het college zit, met de wethouder(s).
 • In tegenstelling tot een fractievertegenwoordiger heeft een gemeenteraadslid stemrecht in de gemeenteraad.

Vaardigheden:

 • Beschikt over analytisch vermogen.
 • Is in staat om actief te luisteren.
 • Heeft overtuigingskracht en is ontwikkelings- en resultaatgericht.
 • Heeft relativeringsvermogen, humor en een uitnodigende uitstraling.
 • Is zorgvuldig, standvastig en goed in staat om tot politieke besluitvorming te komen
 • Is creatief, bevlogen en leergierig.
 • Is transparant en integer.
 • Is in staat om gedachten en ideeën zowel mondeling als op schrift, helder en in goedNederlands onder woorden te brengen.
 • Beschikt over incasseringsvermogen en is in staat tot zelfreflectie.
 • Heeft gevoel bij en oog voor de diversiteit in de Leusdense gemeenschap.
 • Heeft ruime ervaring met sociale media.

Profielschets fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden.
 • Beschikt over voldoende tijd (meer dan circa 20 uur/week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden; vaak ook overdag en bovendien onregelmatiger dan een raadslid) en energie voor het raadswerk en de bijkomende werkzaamheden zoals werkbezoeken en partijactiviteiten.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de besturen van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.

Taakinhoud:

 • Geeft leiding aan de GroenLinks-PvdA raadsfractie.
 • Controleert actief en kritisch vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie samen met de raadsfractie het college van burgemeester en wethouders.
 • Geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de raadsfractie en de wethouders.
 • Legt samen en namens de raadsfractie publiekelijk en actief verantwoording af over het gemeentelijk functioneren.
 • Draagt zorgt voor het leggen van contacten tussen de raadsfractie en inwoners om zo een helder beeld te krijgen van wat er leeft binnen de gemeente.
 • Draagt als eerstverantwoordelijk de zorg van het goed functioneren en profileren van de raadsfractie.
 • Geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de raadsfractie en de GroenLinks-PvdA afdeling.

Vaardigheden (aanvullend aan de vaardigheden van een gemeenteraadslid):

 • Kan leiding en sturing geven aan de raadsfractie.
 • Kan coachend optreden.
 • Is in staat om een bijeenkomst voor te zitten.
 • Kan goed onderhandelen, onder andere met andere raadsfracties.
 • Is in staat om met andere raadsfracties op één lijn te komen.
 • Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen.
 • Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de raadsfractie, en kan zijn/haar functioneren en dat van de raadsfractie verwoorden.
 • Is een strategisch denker.

Profielschets wethouder GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden.
 • Is (meer dan) fulltime beschikbaar voor het uitoefenen van de wethoudersfunctie.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met het bestuur van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.
 • Heeft kennis van en ruime ervaring met (politieke) besluitvormingsprocessen.

Taakinhoud:

 • Sturing geven aan de ambtelijke organisatie.
 • Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
 • Samenwerken binnen de coalitie.
 • Beslissingen nemen op strategisch niveau.
 • Werken aan een consistente en duurzame relatie met de inwoners van Leusden.
 • Signalen vanuit de samenleving weten te vertalen naar bestuurlijk handelen.
 • Onderhouden van een goede werkrelatie met de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA en de overige leden van de raadsfractie.

Vaardigheden (aanvullend aan de vaardigheden van een gemeenteraadslid):

 • Beschikt over analytisch en strategisch denkvermogen.
 • Is actief betrokken en benaderbaar; onderhoudt duurzame contacten met organisaties, specialisten en belanghebbenden binnen met name de eigen portefeuille.
 • Is Inhoudelijk deskundig op meerdere onderwerpen.
 • Heeft een realistische en heldere visie op de toekomst.
 • Weet standpunten overtuigend en aansprekend over te brengen.
 • Kan goed onderhandelen en weet tastbare resultaten te boeken.
 • Beschikt over incasseringsvermogen en is in staat tot zelfreflectie.
 • Heeft media-strategisch inzicht en kan de media met veel overtuiging, deskundigheid en humor te woord staan.
 • Is initiatiefrijk.
 • Is creatief, bevlogen en leergierig.
 • Toont leiderschap.

Winkeltijden- debat 10 december

In oktober krijgen alle raadsleden een brief van de Leusder Ondernemers Federatie (LOF). Zij vroegen hierin om wijziging van de winkeltijden. Tot april 2021 mogen winkels ook open op zondagochtend. Dit heeft het college besloten. Zo zijn er meer uren dat mensen kunnen winkelen. Het is dan makkelijker een rustig tijdstip te kiezen. De supermarkten doen dit vooral.

De LOF wil dat óók na april 2021 winkels zondag ’s ochtends open kunnen. Winkeliers bepalen zelf of ze ook open gaan. Het is niet verplicht. Het gaat om alle winkels in Leusden (-Zuid), Achterveld en Stoutenburg.

VVD en D66 hadden een motie voorbereid waarin ze het college vroegen om in overleg te gaan met partijen over verruiming van de winkeltijden. En vervolgens de raad een voorstel voor te leggen. Voor GroenLinks-PvdA ging dit voorstel te ver. We hadden een andere motie voorbereid waarin we een onderzoek vroegen naar draagvlak voor een eventuele verruiming. Daarop wijzigde de eerste motie iets: nu vroegen VVD en D66 ook naar draagvlak. Maar nog steeds “van een verruiming”. Helaas is deze motie aangenomen (11 voor, 10 tegen). Hierdoor was het niet zinvol om onze motie nog in te brengen.

Voor ons waren de argumenten om nu al voor een verruiming te stemmen niet overtuigend. We hebben daarom ook tegen gestemd. Desondanks zijn we niet pertinent tegen ruimere openingstijden. Hieronder onze argumenten op een rij:

Bruisende winkelcentra: Bij een prettige buurt en een fijn dorp hoort ook fijn kunnen winkelen en je dagelijkse boodschappen dichtbij huis kunnen doen. De winkelcentra zijn de plek waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen ontspannen en natuurlijk hun boodschappen doen. Het is belangrijk dat onze winkelcentra het goed blijven doen en we leegstand zoveel mogelijk vermijden. Het kan zijn dat ruimere winkeltijden daarbij nodig zijn. Wij hebben geen onderbouwing hiervan gevonden.

Rust omwonenden: De winkelcentra zijn óók een woongebied. Een van de basiselementen in een woongebied is voor ons ook rust en stilte. Wij hebben een aantal bewoners gesproken; zij vrezen door ruimere winkeltijden hun rustmoment in de week te verliezen. De ochtend zonder airco’s, auto’s, galmende stemmen, muziek en achteruitrijdende vrachtwagens. Het is belangrijk dat inwoners op gezette tijden ook rust kunnen ervaren in hun directe omgeving.

Positie werknemers:  Niet alle medewerkers willen op zondag werken. Wij vinden het belangrijk dat dit een keuze is. Veel medewerkers zijn loyaal en betrokken, zij voelen misschien zich verantwoordelijk om toch te komen werken. Daarnaast worden de vergoedingen voor zondagwerk afgebouwd in de loop van de jaren.

Concurrentie positie kleine ondernemers: Ruimere winkeltijden, bijvoorbeeld zondagochtend en later op de avond zijn voordelig voor de retailers zo geeft de Federatie aan. “Retailers moeten meeschuiven met het huidige levenspatroon van hun klanten” zo is de gedachte.  Maar als een kleine winkel niet open gaat en alle grotere eromheen wel, schaadt dat dan niet de positie van de kleinere winkel? Wij kregen hier geen helder antwoord op.

Consumeren en Economie: GroenLinks-PvdA staat niet voor een maatschappij die gebaseerd is op consumeren, wij staan voor een samenleving die gebaseerd is op waarden.  Wij denken dat het mogelijk is om onze winkelcentra ook zonder verruiming van de winkeltijden aantrekkelijk te houden.

Tekst: Fenneke van der Vegte