Erik van Beurden heeft een andere baan gevonden

Erik van Beurden vertrekt met ingang van 1 september 2021 als wethouder bij de gemeente Leusden. Hij verruilt zijn wethouderschap dan voor een adviseursfunctie bij adviesbureau voor duurzame leefomgeving Over Morgen.

De Achtervelder Van Beurden is sinds 2014 wethouder voor Leusden. Onder meer op de dossiers cultuur, volkshuisvesting en wonen, milieu en duurzaamheid en het sociaal domein. Een periode waar hij met dankbaarheid op terugkijkt. ‘Ik ben er trots op wat ik de afgelopen jaren, vaak samen met inwoners en organisaties, heb mogen doen en kunnen bereiken binnen diverse onderwerpen’, aldus Van Beurden.

Van Beurden vindt het jammer dat hij zijn ambtstermijn niet helemaal af kan maken. De hem geboden mogelijkheid bij Over Morgen was echter te mooi om te laten passeren. Ook omdat het niet zijn ambitie is om nog een derde termijn aan zijn wethouderschap toe te voegen.

De fractie van GroenLinks-PvdA draagt op korte termijn een kandidaat aan de gemeenteraad voor als opvolger van wethouder Van Beurden in het college

Is het iets voor jou om actief te zijn voor GroenLinks-PvdA?

Op 16 maart 2022 (over ongeveer een jaar dus) zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Wil jij in de toekomst iets bijdragen aan de fractie van GroenLinks-PvdA, dan komen we graag met je in contact.

In de gemeenteraad worden beslissingen genomen waar we allemaal mee te maken krijgen. Voorbeelden van onderwerpen waarover in de gemeenteraad besloten wordt, zijn wonen, zorg, afval/grondstoffeninzameling en inrichting van de openbare ruimte.

Rollen die je kunt vervullen binnen de fractie van GroenLinks-PvdA zijn onder andere raadslid, fractievertegenwoordiger, fractieondersteuner en lijstduwer.

 • Als raadslid ben je lid van de gemeenteraad, neem je deel aan de fractievergaderingen, de raadsvergaderingen en vergaderingen/ overleggen die bedoeld zijn om de raadsvergaderingen voor te bereiden.
 • Fractievertegenwoordigers zijn niet lid van de gemeenteraad, maar mogen wel deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen en leveren een wezenlijke bijdrage aan de fractie.
 • Als fractieondersteuner kun je zelf kiezen hoe je een bijdrage aan de fractie levert, bijvoorbeeld door alleen deel te nemen aan fractievergaderingen waarop jij vanuit een inhoudelijke expertise echt aan bij kan dragen.
 • Lijstduwers zijn meestal niet actief voor de fractie, maar staan wel als steunbetuiging (onderaan) op de lijst voor de verkiezingen.

Wil je actief worden voor GroenLinks-PvdA Leusden, dan verwachten we dat je lid bent van GroenLinks of PvdA (of dat wordt) en dat je het gedachtengoed en verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA onderschrijft. Dit https://leusden.groenlinks.nl/standpunten/groenlinks-pvda-leusden is het programma waarmee we in 2018 de verkiezingen in zijn gegaan.

Hoeveel tijd het kost, is mede afhankelijk van welke rol je hebt. Als raadslid ben je gemiddeld rond de 20 uur per week bezig.

Wil je een keer komen kennismaken (of een fractievergadering bijwonen) en zien wat we allemaal doen, stuur ons dan een berichtje, dan nemen we contact met je op. Een fractievergadering kan je ook digitaal bijwonen via een videoverbinding. Een kennismaking is uiteraard vrijblijvend. Na een (wederzijdse) kennismaking, beslis je zelf of, en hoe, je er een vervolg aan wilt geven.

Als je belangstelling hebt, maak dat dan alsjeblieft voor 15 juni kenbaar via voorzitterleusden@groenlinks.nl.

Hieronder staan de profielschetsen van de verschillende rollen.

Profielschets gemeenteraadslid/ fractievertegenwoordiger GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Aantoonbare belangstelling voor wat er in je lokale samenleving gebeurt.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden of is bereid deze te ontwikkelen.
 • Beschikt over voldoende tijd (voor gemeenteraadsleden circa 20 uur/week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden en voor fractievertegenwoordigers circa 10 uur /week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden) en energie voor het raadswerk en de bijkomende werkzaamheden zoals werkbezoeken en partijactiviteiten.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de fractieleiding en de besturen van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.

Taakinhoud:

 • Controleert actief en kritisch vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie, samen met de raadsfractie het college van burgemeester en wethouders.
 • Draagt zorgt voor het leggen van contacten tussen de raadsfractie en inwoners om zo een helder beeld te krijgen van wat er leeft binnen de gemeente.
 • Kan het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA en onderwerpen die in Leusden spelen op de politieke agenda zetten.
 • Draagt medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren en profileren van de raadsfractie.
 • Is gericht op samenwerking binnen de raadsfractie, samenwerking met collega’s van andere raadsfracties in de raad en als GroenLinks-PvdA in het college zit, met de wethouder(s).
 • In tegenstelling tot een fractievertegenwoordiger heeft een gemeenteraadslid stemrecht in de gemeenteraad.

Vaardigheden:

 • Beschikt over analytisch vermogen.
 • Is in staat om actief te luisteren.
 • Heeft overtuigingskracht en is ontwikkelings- en resultaatgericht.
 • Heeft relativeringsvermogen, humor en een uitnodigende uitstraling.
 • Is zorgvuldig, standvastig en goed in staat om tot politieke besluitvorming te komen
 • Is creatief, bevlogen en leergierig.
 • Is transparant en integer.
 • Is in staat om gedachten en ideeën zowel mondeling als op schrift, helder en in goedNederlands onder woorden te brengen.
 • Beschikt over incasseringsvermogen en is in staat tot zelfreflectie.
 • Heeft gevoel bij en oog voor de diversiteit in de Leusdense gemeenschap.
 • Heeft ruime ervaring met sociale media.

Profielschets fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden.
 • Beschikt over voldoende tijd (meer dan circa 20 uur/week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden; vaak ook overdag en bovendien onregelmatiger dan een raadslid) en energie voor het raadswerk en de bijkomende werkzaamheden zoals werkbezoeken en partijactiviteiten.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de besturen van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.

Taakinhoud:

 • Geeft leiding aan de GroenLinks-PvdA raadsfractie.
 • Controleert actief en kritisch vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie samen met de raadsfractie het college van burgemeester en wethouders.
 • Geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de raadsfractie en de wethouders.
 • Legt samen en namens de raadsfractie publiekelijk en actief verantwoording af over het gemeentelijk functioneren.
 • Draagt zorgt voor het leggen van contacten tussen de raadsfractie en inwoners om zo een helder beeld te krijgen van wat er leeft binnen de gemeente.
 • Draagt als eerstverantwoordelijk de zorg van het goed functioneren en profileren van de raadsfractie.
 • Geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de raadsfractie en de GroenLinks-PvdA afdeling.

Vaardigheden (aanvullend aan de vaardigheden van een gemeenteraadslid):

 • Kan leiding en sturing geven aan de raadsfractie.
 • Kan coachend optreden.
 • Is in staat om een bijeenkomst voor te zitten.
 • Kan goed onderhandelen, onder andere met andere raadsfracties.
 • Is in staat om met andere raadsfracties op één lijn te komen.
 • Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen.
 • Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de raadsfractie, en kan zijn/haar functioneren en dat van de raadsfractie verwoorden.
 • Is een strategisch denker.

Profielschets wethouder GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden.
 • Is (meer dan) fulltime beschikbaar voor het uitoefenen van de wethoudersfunctie.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met het bestuur van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.
 • Heeft kennis van en ruime ervaring met (politieke) besluitvormingsprocessen.

Taakinhoud:

 • Sturing geven aan de ambtelijke organisatie.
 • Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
 • Samenwerken binnen de coalitie.
 • Beslissingen nemen op strategisch niveau.
 • Werken aan een consistente en duurzame relatie met de inwoners van Leusden.
 • Signalen vanuit de samenleving weten te vertalen naar bestuurlijk handelen.
 • Onderhouden van een goede werkrelatie met de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA en de overige leden van de raadsfractie.

Vaardigheden (aanvullend aan de vaardigheden van een gemeenteraadslid):

 • Beschikt over analytisch en strategisch denkvermogen.
 • Is actief betrokken en benaderbaar; onderhoudt duurzame contacten met organisaties, specialisten en belanghebbenden binnen met name de eigen portefeuille.
 • Is Inhoudelijk deskundig op meerdere onderwerpen.
 • Heeft een realistische en heldere visie op de toekomst.
 • Weet standpunten overtuigend en aansprekend over te brengen.
 • Kan goed onderhandelen en weet tastbare resultaten te boeken.
 • Beschikt over incasseringsvermogen en is in staat tot zelfreflectie.
 • Heeft media-strategisch inzicht en kan de media met veel overtuiging, deskundigheid en humor te woord staan.
 • Is initiatiefrijk.
 • Is creatief, bevlogen en leergierig.
 • Toont leiderschap.

Winkeltijden- debat 10 december

In oktober krijgen alle raadsleden een brief van de Leusder Ondernemers Federatie (LOF). Zij vroegen hierin om wijziging van de winkeltijden. Tot april 2021 mogen winkels ook open op zondagochtend. Dit heeft het college besloten. Zo zijn er meer uren dat mensen kunnen winkelen. Het is dan makkelijker een rustig tijdstip te kiezen. De supermarkten doen dit vooral.

De LOF wil dat óók na april 2021 winkels zondag ’s ochtends open kunnen. Winkeliers bepalen zelf of ze ook open gaan. Het is niet verplicht. Het gaat om alle winkels in Leusden (-Zuid), Achterveld en Stoutenburg.

VVD en D66 hadden een motie voorbereid waarin ze het college vroegen om in overleg te gaan met partijen over verruiming van de winkeltijden. En vervolgens de raad een voorstel voor te leggen. Voor GroenLinks-PvdA ging dit voorstel te ver. We hadden een andere motie voorbereid waarin we een onderzoek vroegen naar draagvlak voor een eventuele verruiming. Daarop wijzigde de eerste motie iets: nu vroegen VVD en D66 ook naar draagvlak. Maar nog steeds “van een verruiming”. Helaas is deze motie aangenomen (11 voor, 10 tegen). Hierdoor was het niet zinvol om onze motie nog in te brengen.

Voor ons waren de argumenten om nu al voor een verruiming te stemmen niet overtuigend. We hebben daarom ook tegen gestemd. Desondanks zijn we niet pertinent tegen ruimere openingstijden. Hieronder onze argumenten op een rij:

Bruisende winkelcentra: Bij een prettige buurt en een fijn dorp hoort ook fijn kunnen winkelen en je dagelijkse boodschappen dichtbij huis kunnen doen. De winkelcentra zijn de plek waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen ontspannen en natuurlijk hun boodschappen doen. Het is belangrijk dat onze winkelcentra het goed blijven doen en we leegstand zoveel mogelijk vermijden. Het kan zijn dat ruimere winkeltijden daarbij nodig zijn. Wij hebben geen onderbouwing hiervan gevonden.

Rust omwonenden: De winkelcentra zijn óók een woongebied. Een van de basiselementen in een woongebied is voor ons ook rust en stilte. Wij hebben een aantal bewoners gesproken; zij vrezen door ruimere winkeltijden hun rustmoment in de week te verliezen. De ochtend zonder airco’s, auto’s, galmende stemmen, muziek en achteruitrijdende vrachtwagens. Het is belangrijk dat inwoners op gezette tijden ook rust kunnen ervaren in hun directe omgeving.

Positie werknemers:  Niet alle medewerkers willen op zondag werken. Wij vinden het belangrijk dat dit een keuze is. Veel medewerkers zijn loyaal en betrokken, zij voelen misschien zich verantwoordelijk om toch te komen werken. Daarnaast worden de vergoedingen voor zondagwerk afgebouwd in de loop van de jaren.

Concurrentie positie kleine ondernemers: Ruimere winkeltijden, bijvoorbeeld zondagochtend en later op de avond zijn voordelig voor de retailers zo geeft de Federatie aan. “Retailers moeten meeschuiven met het huidige levenspatroon van hun klanten” zo is de gedachte.  Maar als een kleine winkel niet open gaat en alle grotere eromheen wel, schaadt dat dan niet de positie van de kleinere winkel? Wij kregen hier geen helder antwoord op.

Consumeren en Economie: GroenLinks-PvdA staat niet voor een maatschappij die gebaseerd is op consumeren, wij staan voor een samenleving die gebaseerd is op waarden.  Wij denken dat het mogelijk is om onze winkelcentra ook zonder verruiming van de winkeltijden aantrekkelijk te houden.

Tekst: Fenneke van der Vegte

Lokale inclusie agenda 

Ons eigen referentiekader is vaak uitgangspunt voor de norm. Maar net zoals ik niet representatief ben voor de hele bevolking is geen één van ons dat.

Wij allen zijn samen de afspiegeling van de inwoners in ons land…en in onze gemeente. Allen zitten wij hier met onze eigen gedachte, streven en doelen. Maar vanuit welke hoek of flank we ook komen een ding hebben we ieder geval gemeen. Het willen creëren van een optimaal leefbare samenleving. Een waar we achter staan en in geloven.

Een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en naar vermogen kan deelnemen. Één waar iedereen mag zijn wie die is.

Wij vinden ook dat er in een lokale inclusie agenda niet alleen naar beperkten, maar ook naar verrijkten gekeken dient te worden. Zoals hoe om te gaan met hoogbegaafde kinderen en ja wellicht ook met hoogbegaafde volwassenen die niet altijd door hun omgeving worden begrepen.

Wauww…wat een totaalpakket!

Wij verheugen ons op de mooie resultaten die uit de agenda voort zullen vloeien.

Denise Houtveen
Raadslid Groen-Links-PvdA Leusden

P.S. Op 9 december verschijnt er een bijdrage van Denise over inclusie in de Leusderkrant en meer informatie over wat en hoe de locale inclusie besproken is in de raadsvergadering van 12 november is te vinden op https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/12-november/20:00

Begroting en prioriteiten

Afgelopen raadsvergadering (12 november) hebben we wederom een stevige discussie gevoerd over de begroting en prioriteiten. Aanleiding is de tijdelijke meevaller van ongeveer € 1.0 mln. Als GroenLinks-PvdA fractie vonden we voorstellen om de hondenbelasting of onroerende zaak belasting naar beneden bij te stellen op zich sympathiek. Maar uiteindelijk hebben de GroenLinks-PvdA en D’66 fracties samen de raad mee gekregen om deze incidentele middelen nog even in de algemene reserve opzij te zetten tot mei 2021.

Zijn er dan geen actuele onderwerpen zoals corona waar dit eenmalige geld voor ingezet kan worden ? Dat klopt maar gelukkig springt het Kabinet voor dit jaar voor heel veel corona gedupeerden bij. Bovendien starten we eind november eindelijk met de prioriteiten discussie. Aanleiding daarvoor is dat er na 2023 echt minder geld vanuit het gemeentefonds voor Leusden beschikbaar is. We moeten dus op langere termijn serieus bezuinigen.

De prioriteiten discussie levert de speerpunten op voor de korte en lange termijn. Alle belangrijke thema’s van sociaal domein (jeugdzorg), de Korf, de positie van mensen met een smalle beurs tot steun voor cultureel en maatschappelijk werk en hondenbelasting en OZB worden dan op urgentie gewogen. Daarnaast willen ook aandacht voor inwoners, verenigingen en bedrijven die blijvend door corona geraakt zijn en ook volgend jaar extra steun in de rug nodig hebben.

Op grond van die brede prioriteiten discussie besteden we het incidenteel budget van € 1.0 mln in mei 2021 voor incidentele onderwerpen of maatregelen maar nadrukkelijk op basis van de structurele prioriteiten die we dan ook in perspectief hebben gezet.

We willen deze prioriteiten discussie ook graag de komende periode met onze leden en andere belangstellenden voeren. Daar beginnen we al op onze ALV’s en voorbereidend op de verkiezingen in december mee. Dus doe mee. In mei 2021 zal blijken wat het oplevert.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Schone energie – zon en wind energie in Leusden

Landelijk is afgesproken dat per regio een voorstel wordt uitgewerkt hoe en waar de komende jaren duurzame energie kan worden opgewekt. Dit wordt door de regio’s in eerste instantie uitgewerkt in een concept bod, dat na een beoordeling op landelijk niveau uiteindelijk definitief wordt. Op 1 oktober besluit de raad over het concept bod zonne- en windenergie in Leusden en de regio. Kortweg besluiten we over hoeveel energie we willen besparen tot 2030 en over hoe we de energie die we nodig hebben op willen wekken:

 • Aantal zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen
 • Aantal windmolens
 • Aantal zonnevelden

We kunnen andere technieken, zoals geothermie, in dit bod nog niet meenemen. Later kan dat wel. Hiervoor moet de technieken bewezen zijn. Op 1 juli 2021 moeten we als gemeente en regio een definitief bod doen. In de tussentijd willen we bijvoorbeeld preciezer kijken waar er panelen en molens kunnen komen.

Klimaatcrisis -de tijd dringt

In ons verkiezingsprogramma staat het streven om in 2030 energieneutraal te zijn. In de coalitie met VVD en CDA hebben we 2040 of eerder afgesproken. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk bezig gaan en dat we ambitie hebben. Vooral met zon op daken, boven parkeerplaatsen en langs wegen. Maar ook met besparing van energie. Uit de enquête die in juni en juli is gehouden blijkt ook dat 75% van de inwoners het een belangrijk onderwerp vindt.

Onze inzet:

 • Ambitie: in 2040 willen we energieneutraal zijn, we moeten nu aan de slag
 • Zon op dak heeft voorkeur
 • Zon langs infrastructuur en boven parkeerplaatsen daarna
 • Windmolens waar het kan, maar niet te koste van biodiversiteit
 • Zonnevelden als laatste optie

Onze aandachtspunten:

 • Iedereen moet mee kunnen doen
 • De opbrengsten moeten terug naar Leusden: naar inwoners en/of maatschappelijke voorzieningen
 • Nu aan de slag, tempo maken
 • Bijdrage aan biodiversiteit

Wilt u ons nog wat meegeven? Dat kan altijd. Spreek, mail of bel met Fenneke van der Vegte,  Jaap Bouma of een van de andere mensen van de fractie. Inspreken bij de raad is op 1 oktober ook mogelijk (mail hiervoor naar griffier@leusden.nl)

Voor wie nog meer wil weten:

presentatie juni 2020 over de energiestrategie- onderdeel van webinar

website regionale energiestrategie

website regio Amersfoort over energiestrategie

enquête op Leusden spreekt

website met getallen over energie voor Leusden

We doen het samen met de regio: Leusden doet dit bod samen met Bunschoten, Amersfoort, Baarn, Soest en Woudenberg.

Bovenstaande tekst is geschreven door Fenneke van der Vegte.