Winkeltijden- debat 10 december

In oktober krijgen alle raadsleden een brief van de Leusder Ondernemers Federatie (LOF). Zij vroegen hierin om wijziging van de winkeltijden. Tot april 2021 mogen winkels ook open op zondagochtend. Dit heeft het college besloten. Zo zijn er meer uren dat mensen kunnen winkelen. Het is dan makkelijker een rustig tijdstip te kiezen. De supermarkten doen dit vooral.

De LOF wil dat óók na april 2021 winkels zondag ’s ochtends open kunnen. Winkeliers bepalen zelf of ze ook open gaan. Het is niet verplicht. Het gaat om alle winkels in Leusden (-Zuid), Achterveld en Stoutenburg.

VVD en D66 hadden een motie voorbereid waarin ze het college vroegen om in overleg te gaan met partijen over verruiming van de winkeltijden. En vervolgens de raad een voorstel voor te leggen. Voor GroenLinks-PvdA ging dit voorstel te ver. We hadden een andere motie voorbereid waarin we een onderzoek vroegen naar draagvlak voor een eventuele verruiming. Daarop wijzigde de eerste motie iets: nu vroegen VVD en D66 ook naar draagvlak. Maar nog steeds “van een verruiming”. Helaas is deze motie aangenomen (11 voor, 10 tegen). Hierdoor was het niet zinvol om onze motie nog in te brengen.

Voor ons waren de argumenten om nu al voor een verruiming te stemmen niet overtuigend. We hebben daarom ook tegen gestemd. Desondanks zijn we niet pertinent tegen ruimere openingstijden. Hieronder onze argumenten op een rij:

Bruisende winkelcentra: Bij een prettige buurt en een fijn dorp hoort ook fijn kunnen winkelen en je dagelijkse boodschappen dichtbij huis kunnen doen. De winkelcentra zijn de plek waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen ontspannen en natuurlijk hun boodschappen doen. Het is belangrijk dat onze winkelcentra het goed blijven doen en we leegstand zoveel mogelijk vermijden. Het kan zijn dat ruimere winkeltijden daarbij nodig zijn. Wij hebben geen onderbouwing hiervan gevonden.

Rust omwonenden: De winkelcentra zijn óók een woongebied. Een van de basiselementen in een woongebied is voor ons ook rust en stilte. Wij hebben een aantal bewoners gesproken; zij vrezen door ruimere winkeltijden hun rustmoment in de week te verliezen. De ochtend zonder airco’s, auto’s, galmende stemmen, muziek en achteruitrijdende vrachtwagens. Het is belangrijk dat inwoners op gezette tijden ook rust kunnen ervaren in hun directe omgeving.

Positie werknemers:  Niet alle medewerkers willen op zondag werken. Wij vinden het belangrijk dat dit een keuze is. Veel medewerkers zijn loyaal en betrokken, zij voelen misschien zich verantwoordelijk om toch te komen werken. Daarnaast worden de vergoedingen voor zondagwerk afgebouwd in de loop van de jaren.

Concurrentie positie kleine ondernemers: Ruimere winkeltijden, bijvoorbeeld zondagochtend en later op de avond zijn voordelig voor de retailers zo geeft de Federatie aan. “Retailers moeten meeschuiven met het huidige levenspatroon van hun klanten” zo is de gedachte.  Maar als een kleine winkel niet open gaat en alle grotere eromheen wel, schaadt dat dan niet de positie van de kleinere winkel? Wij kregen hier geen helder antwoord op.

Consumeren en Economie: GroenLinks-PvdA staat niet voor een maatschappij die gebaseerd is op consumeren, wij staan voor een samenleving die gebaseerd is op waarden.  Wij denken dat het mogelijk is om onze winkelcentra ook zonder verruiming van de winkeltijden aantrekkelijk te houden.

Tekst: Fenneke van der Vegte

Lokale inclusie agenda 

Ons eigen referentiekader is vaak uitgangspunt voor de norm. Maar net zoals ik niet representatief ben voor de hele bevolking is geen één van ons dat.

Wij allen zijn samen de afspiegeling van de inwoners in ons land…en in onze gemeente. Allen zitten wij hier met onze eigen gedachte, streven en doelen. Maar vanuit welke hoek of flank we ook komen een ding hebben we ieder geval gemeen. Het willen creëren van een optimaal leefbare samenleving. Een waar we achter staan en in geloven.

Een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en naar vermogen kan deelnemen. Één waar iedereen mag zijn wie die is.

Wij vinden ook dat er in een lokale inclusie agenda niet alleen naar beperkten, maar ook naar verrijkten gekeken dient te worden. Zoals hoe om te gaan met hoogbegaafde kinderen en ja wellicht ook met hoogbegaafde volwassenen die niet altijd door hun omgeving worden begrepen.

Wauww…wat een totaalpakket!

Wij verheugen ons op de mooie resultaten die uit de agenda voort zullen vloeien.

Denise Houtveen
Raadslid Groen-Links-PvdA Leusden

P.S. Op 9 december verschijnt er een bijdrage van Denise over inclusie in de Leusderkrant en meer informatie over wat en hoe de locale inclusie besproken is in de raadsvergadering van 12 november is te vinden op https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/12-november/20:00

Begroting en prioriteiten

Afgelopen raadsvergadering (12 november) hebben we wederom een stevige discussie gevoerd over de begroting en prioriteiten. Aanleiding is de tijdelijke meevaller van ongeveer € 1.0 mln. Als GroenLinks-PvdA fractie vonden we voorstellen om de hondenbelasting of onroerende zaak belasting naar beneden bij te stellen op zich sympathiek. Maar uiteindelijk hebben de GroenLinks-PvdA en D’66 fracties samen de raad mee gekregen om deze incidentele middelen nog even in de algemene reserve opzij te zetten tot mei 2021.

Zijn er dan geen actuele onderwerpen zoals corona waar dit eenmalige geld voor ingezet kan worden ? Dat klopt maar gelukkig springt het Kabinet voor dit jaar voor heel veel corona gedupeerden bij. Bovendien starten we eind november eindelijk met de prioriteiten discussie. Aanleiding daarvoor is dat er na 2023 echt minder geld vanuit het gemeentefonds voor Leusden beschikbaar is. We moeten dus op langere termijn serieus bezuinigen.

De prioriteiten discussie levert de speerpunten op voor de korte en lange termijn. Alle belangrijke thema’s van sociaal domein (jeugdzorg), de Korf, de positie van mensen met een smalle beurs tot steun voor cultureel en maatschappelijk werk en hondenbelasting en OZB worden dan op urgentie gewogen. Daarnaast willen ook aandacht voor inwoners, verenigingen en bedrijven die blijvend door corona geraakt zijn en ook volgend jaar extra steun in de rug nodig hebben.

Op grond van die brede prioriteiten discussie besteden we het incidenteel budget van € 1.0 mln in mei 2021 voor incidentele onderwerpen of maatregelen maar nadrukkelijk op basis van de structurele prioriteiten die we dan ook in perspectief hebben gezet.

We willen deze prioriteiten discussie ook graag de komende periode met onze leden en andere belangstellenden voeren. Daar beginnen we al op onze ALV’s en voorbereidend op de verkiezingen in december mee. Dus doe mee. In mei 2021 zal blijken wat het oplevert.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Schone energie – zon en wind energie in Leusden

Landelijk is afgesproken dat per regio een voorstel wordt uitgewerkt hoe en waar de komende jaren duurzame energie kan worden opgewekt. Dit wordt door de regio’s in eerste instantie uitgewerkt in een concept bod, dat na een beoordeling op landelijk niveau uiteindelijk definitief wordt. Op 1 oktober besluit de raad over het concept bod zonne- en windenergie in Leusden en de regio. Kortweg besluiten we over hoeveel energie we willen besparen tot 2030 en over hoe we de energie die we nodig hebben op willen wekken:

 • Aantal zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen
 • Aantal windmolens
 • Aantal zonnevelden

We kunnen andere technieken, zoals geothermie, in dit bod nog niet meenemen. Later kan dat wel. Hiervoor moet de technieken bewezen zijn. Op 1 juli 2021 moeten we als gemeente en regio een definitief bod doen. In de tussentijd willen we bijvoorbeeld preciezer kijken waar er panelen en molens kunnen komen.

Klimaatcrisis -de tijd dringt

In ons verkiezingsprogramma staat het streven om in 2030 energieneutraal te zijn. In de coalitie met VVD en CDA hebben we 2040 of eerder afgesproken. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk bezig gaan en dat we ambitie hebben. Vooral met zon op daken, boven parkeerplaatsen en langs wegen. Maar ook met besparing van energie. Uit de enquête die in juni en juli is gehouden blijkt ook dat 75% van de inwoners het een belangrijk onderwerp vindt.

Onze inzet:

 • Ambitie: in 2040 willen we energieneutraal zijn, we moeten nu aan de slag
 • Zon op dak heeft voorkeur
 • Zon langs infrastructuur en boven parkeerplaatsen daarna
 • Windmolens waar het kan, maar niet te koste van biodiversiteit
 • Zonnevelden als laatste optie

Onze aandachtspunten:

 • Iedereen moet mee kunnen doen
 • De opbrengsten moeten terug naar Leusden: naar inwoners en/of maatschappelijke voorzieningen
 • Nu aan de slag, tempo maken
 • Bijdrage aan biodiversiteit

Wilt u ons nog wat meegeven? Dat kan altijd. Spreek, mail of bel met Fenneke van der Vegte,  Jaap Bouma of een van de andere mensen van de fractie. Inspreken bij de raad is op 1 oktober ook mogelijk (mail hiervoor naar griffier@leusden.nl)

Voor wie nog meer wil weten:

presentatie juni 2020 over de energiestrategie- onderdeel van webinar

website regionale energiestrategie

website regio Amersfoort over energiestrategie

enquête op Leusden spreekt

website met getallen over energie voor Leusden

We doen het samen met de regio: Leusden doet dit bod samen met Bunschoten, Amersfoort, Baarn, Soest en Woudenberg.

Bovenstaande tekst is geschreven door Fenneke van der Vegte.

Van afval naar grondstoffen: Leusden is goed op weg

Sinds 2017 is het systeem om afval weg te brengen veranderd. Restafval moet je zelf brengen naar ondergrondse containers (binnen de dorpen) of daarvoor heb je een kliko (buiten de dorpen). Plasticverpakkingen, metaal en drankkartonnen (PMD) wordt opgehaald. Aan de inzameling van GFT en oud papier en karton is niets veranderd. Op 7 november is de evaluatie van dit nieuwe systeem in de gemeenteraad besproken.

Leusden doet het goed. Van 150 kg fijn restafval per inwoner (voor de verandering van het inzamelsysteem) zijn we in 2018 naar 71 kg per inwoner gegaan en dit jaar komen we waarschijnlijk rond de 62 kg per inwoner uit. Kortom het beoogde doel om de hoeveelheid restafval te verminderen, is overduidelijk gehaald!

In de media (de Leusderkrant) wordt juist gesproken over veel afval. Het hoge cijfer gaat over de totale hoeveelheid afval. Omdat Leusden een groene gemeente is, waar inwoners makkelijk grote hoeveelheden tuin- en snoeiafval kwijt kunnen via de groendepots, is er in Leusden in vergelijking met andere gemeenten veel GFT (Groente, Fruit en Tuin). Zie ook onderstaande tabel.

kg/inwoner voor

2016

2018 cijfer voor

service

vergelijkbare gemeentes

(verschil Leusden)

Fijn restafval 150 71 6,7 169
grof restafval 34 17 22
GFT 80 102 7,6 138
groendepot 110 54
PMD 9 32 7,8 21
glas 32 29 21
papier en karton 83 61 7,6 54
textiel 5,2 7,7

Bron tabel: Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 gemeente Leusden

In het voorjaar van 2020 besluit de raad over een nieuw grondstoffenplan. GroenLinks-PvdA heeft bij de evaluatie een motie ingediend zodat we richting geven aan het nieuwe plan. De gehele raad heeft ingestemd met onze motie.

De drie elementen van deze motie zijn:

Nog beter scheiden: wat hoort nu precies in bij het PMD? Mag al het papier bij het oud papier? En kunnen de herbruikbare stoffen in het restafval nog verder verminderen? Hoe zorgen we dat al het glas in de glasbak verdwijnt? We vragen in de motie om inwoners te helpen nog beter te scheiden.

Nog vaker scheiden: nu kun je in onze winkelcentra niet je afval gescheiden weggooien. We vragen in de motie om te zorgen dat op nog meer plekken afval gescheiden wordt ingezameld. Bijvoorbeeld in de winkelcentra. Maar ook kleine bedrijven kunnen we helpen. Een 140 tal bedrijven doet dit al, maar ook nog veel niet. Hoe kunnen we hen helpen wel afval te scheiden?

Minder grondstoffengebruik: Het belangrijkste is dat we minder grondstoffen gebruiken. Ook dat vragen we in de motie: kijk op welke manier de gemeente kan zorgen dat er minder grondstoffen worden gebruikt. Een manier is bijvoorbeeld de invoering van de ja-ja-sticker. De gemeente zal dit onderzoeken. Omdat de wethouder aangaf dat hij dit onderzoek uitvoert voor het nieuwe plan was het niet nodig hier apart een motie voor in te dienen.

Afvaltarief

Komend jaar betaalt iedereen een hogere afvalstoffenheffing. Dat is een vast bedrag per huishouden. Per vuilniszak gaat het tarief ook omhoog.  Dat is in de raad op 7 november besloten. Doordat we nu goed het afval scheiden valt de verhoging, per huishouden, ca. €17 lager uit, dan als we waren doorgegaan met het oude systeem van inzamelen (dus vuilniszakken aan de straat zetten). De tariefverhoging komt grotendeels doordat de belasting op verbranding van restafval is verhoogd door de rijksoverheid.

De overweging om het tarief per zak hoger te maken, zodat het vaste bedrag voor iedereen lager zou worden is niet haalbaar gebleken. Op dit moment staan de gemeentefinanciën onder druk en is ook de OZB verhoogd. We houden uiteraard vast aan het principe de vervuiler betaalt en blijven dit monitoren. Het tarief per zak is gestegen, maar net iets minder dan het vaste tarief. Zo blijft Leusden een financieel gezonde gemeente waar we trots op kunnen zijn.