Hof van Liz

26 september stemde  de hele raad in met de opzet op hoofdlijnen voor het Hof van Liz. Dit betekent dat de initiatiefnemers, Van Wijnen projectontwikkelaars en Woningstichting Leusden, het project verder uitwerken.

GroenLinks-PvdA stemde in

Wij stemden in. Het plan biedt namelijk 65 huurwoningen, waarvan 53 sociale huur. Daarnaast staan er vrijstaande woningen, twee-onder-een kap woningen en 12 koop appartementen in het plan. Goedkope huurwoningen zijn schaars in Leusden, we zijn dan ook blij met dit aantal. Het zal de wachttijden verkorten.

Wij steunden de moties van andere partijen niet. De moties waren namelijk overbodig: de zaken waren al geregeld in het kader waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Zo is daarin opgenomen dat de woningen in principe energieneutraal zijn. We zijn niet tegen de inhoud van de moties, op de motie over gebouwhoogtes na.

Inwoners betrekken

Maar wij hebben ook zorgen: en dat is de manier waarop inwoners betrokken worden (“participatie”). Wat houdt betrekken in? Heeft iedereen een duidelijk beeld van de spelregels? En de termijnen?  Het blijkt soms  lastig om dit goed te doen. We zullen dit evalueren en met een voorstel komen hoe we dit beter kunnen doen.

Omwonenden

Omwonenden hadden zorgen over het plan. Niet over de woningbouw an sich, maar over het verkeer, de hoogte van de gebouwen en het aanzicht. Komende tijd wordt over het aanzicht nog verder gepraat met alle partijen. Wij wachten de gesprekken af. Wij riepen Beweging 3.0 op zich meer te laten zien in dit traject, omdat zij de buren zijn.

Hoe verder?

De initiatiefnemers zullen het plan verder uitwerken. Zij zullen het daarna aanbieden aan de gemeente. Als het college akkoord gaat, wordt het nieuwe bestemmingsplan openbaar gemaakt. Iedereen kan dan zijn opmerkingen op het plan (een “zienswijze”) indienen. De raad zal uiteindelijk een besluit nemen over het bestemmingsplan en zal daarbij ook de zienswijzen meewegen.

Heeft u vragen aan GroenLinks-PvdA hierover? Mail of bel dan met Fenneke van der Vegte (fenneke.in.leusden@gmail.com)

De afbeeldingen komen uit het stedenbouwkundigplan. Dit is te vinden via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/26-september/20:00agendapunt 7

Iedere Leusdenaar de zorg en welzijn die nodig is.

We hebben het al eerder gemeld. Zoals nagenoeg alle gemeenten kampt ook Leusden met een tekort op het sociaal domein. Vanaf de start van de decentralisatie van taken sociaal domein van rijksoverheid en provincie (jeugdzorg) naar de gemeenten was dit een grote uitdaging. Naast de taakverschuiving werd ook 25% gekort op het totale budget. Een schier onmogelijke opdracht, vooral ook omdat plots het lokale ambtelijk apparaat met voor hen volledige nieuwe materie aan de slag mocht. En de concurrerende uitvoeringsorganisaties (aanbieders van zorg en welzijn) met een fors aantal gemeenten (2012: 415 en 2019: 355) moesten gaan onderhandelen.

Inmiddels weten we meer. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) deed vorig jaar onderzoek naar mogelijke specifieke oorzaken in Leusden. In combinatie met de praktijkervaringen van wethouders en ambtenaren levert dat een uitdagend beeld op. Leusden scoort hoog op kosten jeugdzorg. Ouders die het beste voor hun kinderen willen. Zorgaanbieders (met name Lariks en huisartsen) die meer doorverwijzen maar geen budget verantwoordelijkheid dragen. Mankerende prognoses en te late declaraties (zelf jaren na dato). Geen sturing op basis van data, afstemming tussen zorg en welzijn aanbieders, taakverschuiving of inzet op preventie en positieve gezondheid. Lees dit laatste als: het meer nemen door alle Leusdenaren van verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en leefstijl.

Al met al zitten we in Leusden met een tekort van in ieder geval € 1,5 mln voor de huidige college periode (2018 t/m 2022) dat we zullen moeten oplossen. Het meest ernstige is dat dit tekort door het ongewisse van weinig harde data en sturing nog kan oplopen. Het college heeft afgelopen week de volgende 3 scenario’s met de Raad besproken:

  • Uitvoeren van kostenbesparende maatregelen in het Sociaal Domein die leiden tot een structurele verlaging van het uitgavenniveau Sociaal Domein (€ 405.700).
  • Bezuinigen op andere taakvelden c.q. het opstarten van een nieuwe bezuinigingsoperatie (€ 496.00).
  • Het verhogen van de OZB waarbij we een solidaire bijdrage vragen van inwoners en/of bedrijven (€ 598.300).

Gelukkig wordt het Kabinet ook wakker en is inmiddels € 350 mln (2019) en € 190 mln (2020 en 2021) aan alle gemeenten gezamenlijk toegezegd om de ergste nood te dekken. De vraag is op welke wijze Leusden hier van kan profiteren.

Als fractie GroenLinks-PvdA hebben wij afgelopen donderdag aangegeven dat wij rekening houdend met een extra bijdrage van het Rijk toch toe willen naar een evenwichtige inzet van alle 3 de maatregelen. Ons standpunt is dat we willen dat met data en zakelijke sturing het sociaal domein efficiënter en waar mogelijk dekkend gaat functioneren. De maatregelen op andere taakgebieden treffen zoals nu voorgesteld ook alle gesubsidieerde organisaties. Wij pleiten voor een heroverweging op deze specifieke maatregel vooral tav de looncomponent. De OZB voorstellen raken ons allemaal. Wij vinden niet dat de OZB de sluitpost moet zijn maar een fair share in alle maatregelen waartoe we als Raad besluiten om het sociaal domein te organiseren zoals we willen: iedere Leusdenaren krijgt de zorg en welzijn die zij of hij nodig heeft.

Een keer een fractievergadering bijwonen?

Gasten zijn welkom om een fractievergadering bij te wonen van de fractie GroenLinks- PvdA. De fractievergaderingen zijn over het algemeen op de maandagavond. Op de website van de gemeente (https://gemeentebestuur.leusden.nl) staat een overzicht wanneer er fractievergaderingen zijn. Een enkele keer houden we geen fractievergadering op de geplande tijdstippen, maar over het algemeen vergaderen we wel. Wil je aanwezig zijn bij een fractievergadering, dan verzoeken we je vooraf even contact te zoeken met onze fractiesecretaris (Leo Lindhout; leo.lindhout@gmail.com of 06-40207474). Dan kunnen we een en ander afstemmen.

 

GroenLinks-PvdA discussieerde op 11 februari jl. over Bouwen in Tabaksteeg.

Op maandag 11 februari organiseerde de fractie van GroenLinks-PvdA een bijeenkomst rondom het dossier Bouwen bij de Tabaksteeg. Aanleiding voor de avond is de uitspraak van het College dat alternatieven voor de bouw van de 28 woningen in de Tabaksteeg en een er tussen liggend park, niet door Heijmans en De Boom gevonden zijn. Daarom blijft na lange tijd toch dit scenario weer als het meest haalbare op tafel liggen. De Langesteeg blijft daarmee vrij van bouw en wordt onderdeel van een blijvende ecologische zone.

De fractie wilde zich met leden als toehoorder door alle partijen nog eens goed laten informeren over alle pijnpunten rondom het dossier. Op een bijzonder eerlijk en open avond spraken Erik van Beurden de wethouder van de fractie, Maarten van Duin en Joost Mulder van Heijmans, Handert Scheffer van stichting De Boom, bewoners van Leusden-Zuid, provinciale bestuurders Erna Knotkamp (GroenLinks) en Kees de Kruijf (PvdA) zich zonder schroom uit. Lastige thema’s die ontweken konden worden, kwamen op tafel. Met respect voor elkaars soms tegengestelde belangen luisterde iedereen o.l.v. fractievoorzitter Marcel Sturkenboom in het nieuwe gemeentehuis naar alle betrokkenen, waarna steeds ruimte was voor vragen van alle andere aanwezigen.

De aanwezigen concludeerden met elkaar dat het wachten nu is op het procesvoorstel van het College waar met name het overleg met de betrokken bewoners aan de Tabaksteeg een belangrijke rol speelt. Dat is 2e helft maart te verwachten. De fractie GroenLinks-PvdA zal vanwege de impact van het besluit ruim voor de definitieve besluitvorming in de Raad nogmaals met bestuur en leden van GroenLinks en PvdA van gedachten wisselen. Alle leden krijgen ter voorbereidng op deze meeting een inhoudelijke samenvatting van de discussie van 11 februari toegezonden. Mochten andere Leusdenaren behoefte hebben aan nadere informatie of hun mening bekend willen maken dan kunnen zij hun vraag stellen of hun mening laten weten aan de GroenLinks-PvdA fractiesecretaris op mailadres leo.lindhout@gmail.com.

Blog januari: Kleur bekennen.

Met een volle werkagenda komt het fractiewerk voor mij vooral op de avonden en weekenden neer. Gelukkig kan ik mijn reguliere en politieke werk waar nodig ook overdag goed combineren. De zaterdagochtenden vul ik meestal in met een vroeg uurtje bosloop, met daarna verse jus en een enkel broodje als beloning voor het doordeweekse koolhydraten dieet. Als coach van mijn eigen leefstijl; tevens nuttig en noodzakelijk voor een diabeet. En daarna de kranten. Als mijn kleinzoon niet komt logeren want dan vult hij ons huis met plezier.

Als Raadslid ben ik voor mijn dagelijkse werkzaamheden vooral bezig met lokale en regionale aangelegenheden en verhoudingen. Via de kranten, (social) media en partijbijeenkomsten volg ik de internationale uitdagingen en de landelijke actualiteit. Dat liegt er niet om. Veiligheid met Trump, Poetin, Xi Jinping die -mannen eigen- spelen met vuur. Een stevige vrouw als Merkel die nuanceert en een bewonderenswaardig standvastige May die een uitweg zoekt voor de Brexit. En onze Europees lonkende premier die stoïcijns blijft glimlachen.

Opvallend actueel is ook de toenemende spanning in de landelijke coalitie met name over integratie, het klimaatakkoord, de dividendbelasting en de uit de pan rijzende zorgkosten. Haalt het Kabinet de eindstreep? Gaan we dan met de winst van GroenLinks, SP én PvdA samen over links? En plots neemt de VVD fractievoorzitter afstand van het klimaatakkoord en luistert ook een Kamerlid van het CDA eindelijk naar onze lokale roep om een kinderpardon.

Politiek slim handelen of een niet langer verborgen doelbewuste marketing strategie. Wat het ook is; ook onze eigen partijen “verkopen” met het oog op de verkiezingen onze boodschap. Met Jesse Klaver die Vincent Bijlo of Obama quoteert en Lodewijk Asscher die “zekerheid” als nieuw paradigma krijgt aangereikt. Niet verkeerd maar kleur bekennen vereist ook eigenheid.

Dat geldt ook voor onze lokale inzet. Compliment voor het College dat we ook in Leusden afstand nemen van “Nashville” door de regenboogvlag uit te hangen. Komende weken buigen we ons over de aanpak van Sporthal de Korf met in het gebouw ook de restaurant met bowlingbaan en theater de Tuin. Dat wordt een fundamentele verbouwing en een forse investering. Er ligt ook een scenario waarbij boven op het parkeerdek zou kunnen worden gebouwd. Wat mij betreft houden we het simpel. Als het om bouwen gaat: Ook de discussie in de Tabaksteeg nadert het eind van een lange zoektocht. De lintbebouwing langs de Tabaksteeg oprollen en concentreren kan een alternatief zijn. Laten we de discussie over het in controle krijgen van de inzet en kosten van adequate jeugdzorg niet vergeten. En tot slot gaan we het hebben over de toekomst van De Groene Belevenis. Een maatschappelijke onderneming die van belang is voor Leusden en wat ons betreft afhankelijk kan blijven rekenen op subsidie. Met wellicht extra hulp om het negatieve vermogen te ontlasten.

Dergelijke discussies voeten we eerst vast op de maandagen in de fractie en dan op de donderdagen als Raad. Voor een goed beeld en standpunt hebben we echt informatie van en contact met directe betrokken Leusdenaren in het algemeen en leden van GroenLinks en PvdA in het bijzonder nodig. Dus help ons burgerparticipatie te realiseren. Bell als je wilt deelnemen zodat we je aanwezigheid en mening in onze fractievergadering kunnen delen. Om kleur te bekennen.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA
marcel.sturkenboom@gmail.com
06 53234705

Op naar een gezond en duurzaam 2019

Het verkiezingsjaar 2018 is bijna achter de rug. Voor GroenLinks-PvdA Leusden een goed jaar. Nadat de leden voor vernieuwing van de fractie kozen, honoreerde de Leusdense kiezers dit met 4 volle zetels. Met “duurzaamheid, een gezond en goed leven voor iedereen, en zelf kunnen beslissen” als programmatische basis. En met “werk, aandacht voor doelgroepen en ruimte (bouwen)” als bijzondere thema’s. Daarmee hebben we ook het CDA en de VVD kunnen overtuigen dat er met GroenLinks-PvdA goed zaken valt te doen. De nieuwe coalitie was geboren.

Vanaf de zomer zijn we bezig om het College UitvoeringsPlan (CUP) en de begroting 2019 t/m 2022 sluitend uit te voeren. Naast energie neutraal leven, mobiliteit en bouwen, omgekeerd inzamelen, samenlevingsakkoorden, positieve gezondheid blijft de Raad zoeken naar de mogelijkheid om de investering in duurzaamheid mogelijk te maken. Datzelfde geldt voor zorg en welzijn en met name de jeugdzorg, waar echt grote tekorten ontstaan. Dat betekent financieel nog grotere uitdagingen voor de komende jaren. Het echte werk “het maken van keuzes waarbij onze ambities overeind blijven” moet dus nog beginnen.

Hoe duurzaam 2019 ook mag worden, landelijk staan alle grote partijen met de provinciale verkiezingen voor de deur opeens ook vol overtuiging voor de principes “Planet, People, Profit”. Zelfs onze premier stelt terecht dat we Nederland nog aantrekkelijker en duurzaam beter moeten maken. Misschien moeten we ons verheugen dat we als GroenLinks en PvdA zoveel mensen mee krijgen. Maar bij een veranderend (ecologisch, economisch en politiek) klimaat zal er gekozen moeten worden. Met de Brexit en de opstelling van Trump richting de EU en China en Rusland op het vinkentouw zit dat er echt aan te komen. Dan zal blijken wie intrinsiek gemotiveerd blijft.

Voor het Nieuwe Jaar 2019 doemen voor Leusden oude en nieuwe uitdagingen op. Het onder controle krijgen van het sociale domein inclusief jeugdzorg, blijft er zoals gesteld zo een. Ons standpunt blijft hoe dan ook dat “iedere burger de zorg en welzijn dient te krijgen, die zij/hij verdient”. Daarbij speelt dat de zorg voor de volgende transitie (decentralisatie) staat tw. de Juiste Zorg op de Juiste Plek (dJZodJP). Onthoud deze afkorting. Het doel is de zorg nog dichter bij huis te organiseren door de 0e, 1e en 2e lijn respectievelijk mantelzorg, sociale teams, huisarts, apothekers, tandarts en paramedici en ziekenhuizen in één keten te laten samenwerken. Preventie, E Health, zorg-verschuiving en keten-financiering zijn de toverwoorden, die de uit de hand lopende zorgkosten moeten beteugelen. Zorg en Welzijn zijn binnen afzienbare tijd één en regionaal georganiseerd. Gemeenten en Zorgverzekeraars zullen elkaar als belangrijkste financiers moeten vinden. Als Groenlinks-Pvda zullen we dit proces kritisch volgen.

Bouwen wordt het tweede grote issue. Niet alleen de vraag waar maar ook hoe en met welke fondsen krijgen we het principe van Nul-op-de-meter gerealiseerd. En laten we gewoon op de fiets en als het dan toch moet elektrisch kunnen laden en rijden niet vergeten. Regionaal wordt als het gaat om de woonbehoefte kritisch naar Leusden gekeken. Tot 2025 1000 woningen en daarna pakweg 75 woningen per jaar er bij, is niet wat de provincie voor ogen heeft. Lokaal is iedereen benieuwd wat de discussie Tabaksteeg-Langesteeg gaat opleveren.

Onze inzet blijft zo veel als mogelijk burgers te betrekken bij discussies en gezamenlijk te besluiten. Of het nou samenlevingsakkoorden, sport- en cultuur-, of energieakkoorden zijn. Samen met u, uw familie, vrienden en buren gaan we voor een gezond en duurzaam 2019. Mijn voornemen is mijn eerdere toezegging om een maandelijkse blog te schrijven nu echt waar te maken.

Goede Jaarwisseling.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA
0653234705
marcel.sturkenboom@gmail.com