Akkoord Uitnodigingskader Energietransitie

Een meerderheid van de gemeenteraad is op donderdag 16 december akkoord gegaan met het Uitnodigingskader als volgende stap in de energietransitie. Wethouder Fenneke van der Vegte wist als portefeuillehouder namens het College ondanks de weerstand van een deel van de CDA fractie, ook de CU-SGP en D66 van nut en noodzaak van haar voorstel te overtuigen.

In het uitnodigingskader staat beschreven welk proces Leusden wil doorlopen om tot nadere besluiten te komen hoe Leusden buiten de bebouwde kom zonne-energie moet opwekken op gebouwen en bij de snelweg, aangrenzend aan de kernen en (agrarische) bebouwing en in het buitengebied.

Tevens wordt onderzoek aangekondigd naar de voorwaarden voor het gebruik van windmolens. Een motie van GroenLinks-PvdA om inwoners en belangengroepen bij dit proces en onderzoek te blijven betrekken werd unaniem aangenomen. 

Leusden in 2040 energieneutraal. GroenLinks-PvdA heeft met het CDA en de VVD als coalitiepartners de ambitie uitgesproken om als Leusden in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we net zoveel energie in de gemeente duurzaam opwekken als we gebruiken. In 2030 willen we halverwege zijn. Dat is in lijn met de (inter)nationale klimaatdoelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

Zonnepanelen buiten de bebouwde kom. Om de 2040 doelen te halen zet Leusden in op zowel energie besparen als het opwekken van energie. De prioriteit ligt daarbij in het bebouwd gebied. Hier worden al volop acties op ingezet. Als we onze doelen voor besparen en opwekken in bebouwd gebied realiseren, blijft er echter een restant aan energiebehoefte over. Daarvoor zullen we buiten de bebouwde kom zonne-energie moeten opwekken op gebouwen en bij de snelweg, aangrenzend aan de kernen en (agrarische) bebouwing en in het buitengebied.

Hoe we dat als gemeente gaan doen, daarover gaat het Concept-Uitnodigingskader-Zon-en-Wind. Daarin staat het proces beschreven hoe de gemeente samen met de inwoners tot nadere stappen kunnen komen in welke vorm van duurzame opwek, waar, en onder welke voorwaarden buiten de bebouwde kom mogelijk wordt. Dit kader is dus door de raad aangenomen.

Onderzoek naar windmolens. Tevens is onderzoek aangekondigd naar de voorwaarden (veiligheid, gezondheid, natuur) waaronder aanvullend (grote) windmolens zouden moeten/kunnen worden gebruikt. Voor Leusden betreft dit windmolens langs de A28. Met de provincie wordt opnieuw overlegd over de mogelijkheid en hoogte van (wind-)erfmolens.

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040

Er wordt al geruime tijd nagedacht over de toekomst van de regio Amersfoort. Daar vallen behalve Amersfoort ook Leusden, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Woudenberg onder. Ons land is in verschillende regio’s opgebouwd en iedere  regio dient een zogenaamd “Ontwikkelbeeld 2040” op te leveren. Daarin zijn de ambities op het gebied van wonen, werken, energie en duurzaamheid, mobiliteit, recreatie in verwerkt. Het Ontwikkelbeeld wordt de leidraad voor veel discussies en investeringen de komende jaren. Voor een idee: www.youtube.com/watch?v=9PzwRGABECY.

Het Ontwikkelbeeld legt in dit stadium vooral het accent op Amersfoort, Nijkerk en Barneveld als knooppunten. Andere gemeenten zouden onder de vlag van “vitaliteit” van betekenis kunnen zijn. Wat vitaliteit inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Dat moet uit de uitwerkingsagenda blijken.

De voltallige Raad heeft het College in de vergadering van 11 nov 2021 nadrukkelijk gevraagd te borgen dat Leusden op het gebied van wonen, werken, energie en duurzaamheid, mobiliteit en recreatie ook in de toekomst volwaardig van betekenis dient te (kunnen) blijven en daar ook zelf over gaat.

De Raad houdt vast aan de betekenis van de bossen van Den Treek-Henschoten, de Leusder hei en het
Valleikanaal en niet te vergeten het landschappelijke buitengebied. De bossen en hei vormen het groene hart en longen van de regio, bieden ontspanning, recreatie en alle mogelijkheden van buitensport en een gezonde leefstijl. Leusden moet de boerenbedrijven
ook als kenmerkend onderdeel van de regio waar mogelijk behouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regio om de bossen, hei en het buitengebied in stand te houden.

Het college heeft dit standpunt van de Raad overgenomen en zal daaraan in regionaal verband aan vasthouden.

Zie voor achtergrond informatie: gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/11-november/20:00.

Extra budget voor Lariks

Op advies van Twijnstra Gudde en de interim directeur-bestuurder heeft het College voorgesteld om Lariks structureel een budget van meer dan € 0,5 mln ter beschikking te stellen. Dat is bedoeld om de basis op orde te brengen. Als fractie GroenLinks-PvdA vinden we dat terecht. Lariks is de afgelopen jaren gekort terwijl er meer taken bij zijn gekomen. Dat gaat ten koste van de diensten op het gebied van welzijn en zorg die voor inwoners die dat nodig hebben, cruciaal zijn.

Er is voldoende actualiteit zoals de formatie waarin besloten wordt over de hoogte van de bijdrage (ook) aan Leusden en Lariks de komende jaren en nieuwe ontwikkelingen zoals de (inkoop van) gespecialiseerde jeugdzorg die zeker gaat veranderen. Dat gaat  consequenties voor de kerntaken van Lariks hebben.

Samen met de VVD en CU-SGP hebben wij het College gevraagd nog in deze periode met de Raad in overleg te gaan over de toekomst van Lariks. Kernvraag is: Moet Lariks aan de hand van de gemeente blijven lopen of is er ruimte voor Lariks om zich meer als een zelfstandige maatschappelijke organisatie te kunnen en mogen opstellen ?

Een eerdere motie met dezelfde vraag is niet uitgevoerd. Wij hebben de nodige vragen over de kwaliteit van beide adviesrapporten ingebracht. Inmiddels is er per 1 december 2021 een nieuwe directeur-bestuurder van Lariks aangesteld. Wij hebben als fractie aangegeven dat de nieuwe directeur-bestuurder alle gelegenheid moet krijgen om Lariks toekomstbestendig te maken.

Extra steun voor (verborgen) armoede

Dat er ook in Leusden in toenemende mate sprake is van (verborgen) armoede is al langer bekend. De cijfers van de voedselbank spreken voor zich. Het effect van corona, stijgende energiekosten en de inflatie maken dat ook andere inwoners van Leusden in de gevarenzone komen.

Bedrijven sluiten, werknemers raken hun baan kwijt, ZZP’ers krijgen geen opdrachten meer, studenten raken hun bijbaantje kwijt. In toenemende mate ontstaat naast inwoners die recht hebben op steun, een groep van Leusdenaren die net niet in aanmerking komt voor (tijdelijke) steun, de hypotheek niet meer kan betalen, een beroep doet op de voedselbank. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld jongeren die noodgedwongen (weer) thuis gaan wonen of ouderen van wiens pensioen al 13 jaar niet meer geïndexeerd is.

GroenLinks-PvdA heeft het College in de Raadsvergadering van 11 nov 2021 gevraagd met voorrang de totale groep van inwoners die steun krijgen of er net niet voor in aanmerking komt met voorrang in kaart te brengen. In 2022 kent de gemeentelijke begroting een substantieel incidenteel overschot. Wat ons betreft wordt serieus overwogen of we de gehele groep van inwoners die (net geen) ondersteuning krijgt, een incidenteel extra zetje in de rug kunnen geven.

Erik van Beurden heeft een andere baan gevonden

Erik van Beurden vertrekt met ingang van 1 september 2021 als wethouder bij de gemeente Leusden. Hij verruilt zijn wethouderschap dan voor een adviseursfunctie bij adviesbureau voor duurzame leefomgeving Over Morgen.

De Achtervelder Van Beurden is sinds 2014 wethouder voor Leusden. Onder meer op de dossiers cultuur, volkshuisvesting en wonen, milieu en duurzaamheid en het sociaal domein. Een periode waar hij met dankbaarheid op terugkijkt. ‘Ik ben er trots op wat ik de afgelopen jaren, vaak samen met inwoners en organisaties, heb mogen doen en kunnen bereiken binnen diverse onderwerpen’, aldus Van Beurden.

Van Beurden vindt het jammer dat hij zijn ambtstermijn niet helemaal af kan maken. De hem geboden mogelijkheid bij Over Morgen was echter te mooi om te laten passeren. Ook omdat het niet zijn ambitie is om nog een derde termijn aan zijn wethouderschap toe te voegen.

De fractie van GroenLinks-PvdA draagt op korte termijn een kandidaat aan de gemeenteraad voor als opvolger van wethouder Van Beurden in het college