Hoe zit het nu met die nieuwe buslijn, hoe loopt die precies?

Van Frans Anten

Dit was een van de vele vragen en/of opmerkingen die Leusdenaren afgelopen zaterdag maakten naar de GoenLinks_PvdA fractie. Regelmatig organiseert de fractie op ‘T Plein in de Hamershof een “pleingesprek” met Leusdenaren om van hen te horen hoe zij over actuele thema’s denken en hen te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente.

De thema’s die deze keer met prikkelende stellingen werden aangekaart waren:
‘De Hamershof op de schop?’; Groenonderhoud: ‘Kunnen wij best zelf doen!?’;
Openbaar vervoer is er voor iedereen; Nieuwe woonhuizen in Leusden na 2025, waar?;
Plastic ophalen, restafval zelf wegbrengen.

De onderwerpen die er met kop en schouders bovenuit staken waren het groenonderhoud en de Hamershof. Veel inwoners klagen over de verloedering van de publieke ruimte en het publieke groen zowel in het winkelcentrum als in de woonwijken. Ook waren er opmerkingen over de aanpak door het personeel dat het groen af en toe onderhoudt. Gebrekkige motivatie, veel aandacht voor het eigen mobieltje, lange pauzes in een busje met lopende motor vanwege de airconditioning.
Dat het gemeentebestuur heeft voorgesteld om €100.000 uit te trekken voor verbetering van het onderhoud werd dan ook met buitengewoon enthousiasme ontvangen of het voldoende is moet nog worden bezien.
Ook was er nog een goed idee van iemand die zei: waarom organiseert de gemeente niet een soort “groene brigade”? er zijn waarschijnlijk voldoende mensen in Leusden die geen werk meer hebben en nog voldoende fit zijn om zoiets te doen. Met het zwerfvuil gebeurt er al iets soortgelijks.

Over de Hamershof werd nog gezegd dat men het erg zou betreuren wanneer de overkappingen weg zouden vallen, het biedt winkelend publiek juist veel bescherming bij slecht weer. Andere klachten over de Hamershof waren: lawaai ’s nachts bij de Korf na 12.00 uur, hondenpoep en opmerkingen als: geen behoefte aan “goedkope” winkels, als men het aan gaat pakken doe het dan goed, het is nu ongezellig en trekt geen mensen van buiten meer aan, wanneer wordt er weer geveegd in de Hamershof.

Wat betreft het openbaar vervoer is men benieuwd naar de route die de bus straks na 11 december gaat rijden. Nergens is deze te vinden. Er gaan de meest vreemde verhalen rond. Hopelijk komt de gemeente nu gauw met een duidelijke routebeschrijving van de nieuwe lijn 17 in de Leusder Krant.

Tenslotte nog een belangrijk thema dat aan de orde kwam. Betaalbaar wonen voor jongeren. Iemand van 24 vertelde dat hij geen betaalbare, maximaal €600, woning kan vinden in Leusden. Jongeren wijken uit naar Amersfoort of zelfs Nijkerk omdat het in Leusden niet lukt.

Veel mensen spraken hun waardering uit voor het feit dat zij even konden zeggen wat hen bezighoudt. Wij als fractie GroenLinks_PvdA zijn nieuwsgierig naar uw wensen en opmerkingen en geven deze graag voor u door aan het gemeente bestuur. Op zaterdag 26 november staan wij er weer van 11.00 tot 15.00 uur.

Leusden, 16 oktober 2016
Frans Anten

Lokale democratie, van Frans Anten

Beste collega’s,

Gisteren, 13 oktober 2106, heb ik in Amersfoort in Het Lokaal het festival Lokale Democratie bijgewoond.

Er waren gastsprekers in de grote zaal en workshops in kleine zalen. Aanwezig waren ambtenaren, burgemeesters, wethouders en adviseurs.

Thema ’s rond lokale democratie, teveel om op te noemen, waren verdeeld in workschops. Ik heb bijgewoond “Democratisch samenspel” hierbij ging het om het samenspel tussen raadsleden, ambtenaren en wethouders.

Raadsleden schakelen vaak ambtenaren in, andersom gebeurt eigenlijk nooit. “Mag ook niet”, zeggen sommige wethouders, anderen zeggen “mag wel, mits men zich goed aan de spelregels houdt”.
Het gaat om het gemeenschappelijke belang van de burger. De rol van raadsleden verschuift van vertegenwoordiger naar bewaker en stimulator van processen. Zorgen dat alle betrokkenen gehoord en gezien worden. Door grotere burgerparticipatie vertegenwoordigen burgers steeds meer zichzelf in bv. wijkraden e.d. Raadsleden moeten die rol van vertegenwoordiger dan meer los kunnen laten.

Interessante dag. Wordt vervolgd.

De nieuwe Biezenkamp

De Nieuwe Biezenkamp van Frans Anten, Leusden 23 september 2106

In de raadsvergadering van 22 september 2016 werd het bestemmingsplan van De nieuwe Biezenkamp bijgesteld in verband met de noodgedwongen wijzigingen in de uitvoering van het project.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de herinrichting van De Biezenkamp.

Bewoners en winkeliers beginnen er langzaam maar zeker meer vertrouwen in te krijgen. De klankbordgroep heeft haar goedkeuring uitgesproken over het plan. De zienswijzen (bezwaren) die zijn ingediend door omwonenden, zijn door de gemeente serieus behandeld en zijn daar waar nodig en mogelijk aangepast.

Het gaat om de wijziging van het bestemmingsplan van het U-blok, hiermee krijgt dit een nieuw aangezicht en komen er behalve bedrijfsruimte ook acht tot tien appartementen in en de bouw van het L-blok met de Lidl met daarboven 18 appartementen.

De nieuwe Biezenkamp krijgt zijn voltooiing en wordt een volwaardig up to date uitgaans- en winkelcentrum met een prachtig plein en nuttige voorzieningen.

De fractie GroenLinks_PvdA steunt dit plan.

Wij vinden een goede communicatie met de burger erg belangrijk. Wij zijn daarom blij dat alle betrokkenen door de gemeente schriftelijk op de hoogte zijn gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Op 8 september is tijdens de informatiemarkt gesproken over de fietsroute door de Biezenkamp en de veiligheid voor bewoners en andere verkeersdeelnemers. In samenspraak met de klankbordgroep, incl. fietsersbond, is er een plan uitgekomen om de fietsers over het plein te leiden. Wij willen dit wel eens uit te proberen. Voor wat betreft de markt, op dinsdag, pleiten wij er voor dat de fietsers met behulp van duidelijke verkeersborden worden omgeleid via de respectievelijke omrij routes, Tolsteeg en Ossensteegje.

Met de afsluiting van het Ossenteegje tijdens de avond en de nacht voor doorgaand verkeer zijn wij het van harte eens. De afsluiting had voor ons nog wel uitgebreider gemogen.

Als fractie GroenLinks_PvdA gaat ons het vellen van de platanen zeer aan het hart ten behoeve van het L blok. Wij begrijpen dat het in dit geval niet anders kan en prijzen ons gelukkig met het behoud van de platanen vóór het U-blok, wij verheugen ons op de banken die er om heen komen.

Wij gaan er van uit dat er elders nieuwe bomen komen voor de te vellen platanen.

De nieuwe biezenkamp kende veel tegenslagen veroorzaakt door een inzakkende economie en huizenmarkt, de transformatie in de detailhandel en de opstelling van de bewoners van Ossensteegje 5. Deze bewoners hebben veel aandacht gehad en zijn zeer constructief door de gemeente benaderd en tegemoet getreden. Wij vragen ons af wat zij met hun starre houding beogen? Voor veel bewoners is deze onbegrijpelijk en aanstootgevend.

Wij vrezen dat de gemeente niet veel meer rest dan geduldig af te wachten maar behouden ook het vertrouwen in een goede afloop.

Woonvisie 2015-2025-2035

Raadsvoorstel woonvisie, 2015-2035

van Frans Anten

 

Op de raaadsvergadering van 9 juni jl. stond de woonvisie op het programma.

 

De huizenmarkt in Leusden zit in de lift. Er zijn veel woningzoekenden zowel in de huur- als in de koopsector. Door de flexibele arbeidsmarkt is er aan huurwoningen meer behoefte. Starters weten immers niet waar zij uiteindelijk terecht komen. Ook is er extra behoefte aan huurwoningen vanwege de statushouders die woonruimte zoeken en mensen die door persoonlijke omstandigheden alleen komen te staan.

 

De woonvisie tracht op deze ontwikkelingen te anticiperen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de periode 2015-2025 en de periode 2025-2035.

 

Voor de eerste periode, hebben we in Leusden 800 tot 1200 woningen nodig om het huidige aantal inwoners te kunnen behouden en de daarbij behorende voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, sport, cultuur en winkels te kunnen handhaven. Binnen de bestaande gebieden (rode contouren), waar gebouwd mag worden, krijgen deze 800-1200 woningen een plek. Ongeveer 25% hiervan bestaat uit sociale woningen die door de Woningstichting Leusden worden geleverd. De overige 75% worden door particuliere ontwikkelaars gebouwd.

 

Ook al mag er gebouwd worden in de daartoe bestemde inbreilocaties; wat de fractie GroenLinks_PvdA betreft gebeurt dit uiterst zorgvuldig. Dat wil zeggen met gemengde woonvormen, qua prijs huur en koop en in goed overleg met toekomstige- en huidige bewoners.

 

In de woonvisie is rekening gehouden met de Leusdense norm. Dit moet het voor alle bevolkinggroepen, zwak en sterk, mogelijk maken om prettig te wonen. De wachttijd voor een sociale woning is al een stuk korter geworden, van 7 naar 3,5 jaar.

 

Om de gemeente vitaal te houden is het belangrijk dat er een balans is in de samenstelling van de bevolking: jonge gezinnen, ouderen, mensen met een beperking en de integratie van statushouders. Om goed de behoefte aan woningen in beeld te houden wil het college iedere twee jaar de woonvisie herijken en de resultaten met de raad delen. Onze fractie stelt daar erg veel prijs op.

 

Woningbouwprogramma’s vergen een lange voorbereidingstijd. Daarom zullen voor de periode 2025-2035 nu al de nodige voorbereidingen moeten worden getroffen. Leusden is tegen 2025 waarschijnlijk volgebouwd. De GroenLinks_PvdA fractie wil bij een eventuele uitbreiding van de rode contouren alle Leusdenaren te betrekken. In een amendement roepen wij het college op een maatschappelijke discussie te organiseren in het voorjaar van 2017. Ruim voor de nieuwe verkiezingen.

 

Wij zetten de GroenLinks_PvdA agendapunten nog eens op een rij:

 

* optimale aandacht voor duurzaamheid, dit zorgt voor een langere levensduur, meer wooncomfort en minder belasting van het milieu;

* Leusden voor jonge gezinnen, met veel groen, sport- en recreatie voorzieningen, goede scholen, zorginstellingen en een up-to-date winkelbestand;

* Leusden interessant voor ouderen, met goede zorg en veiligheid. Gevarieerde senior- en levensloopbestendige woningen en aandacht voor veilig fiets- en voetgangersverkeer;

* Leusden voor mensen met een kleine portemonnee en voor eenpersoonshuishoudens;

* Optimale steun aan de Woningstichting Leusden door minimale regelgeving bij het zoeken van leegstaande kantoorpanden die kunnen worden omgebouwd naar kleine sociale wooneenheden.

 

Wij hebben een motie gesteund waarin het college werd opgeroepen de wachttijd (actieve zoektijd) voor sociale woningen nog verder terug te dringen en alle mogelijke middelen en creativiteit aan de dag te leggen om meer sociale woningen dan de voorgestelde 300 te realiseren en beschikbaar te maken. En dit niet alleen aan de woningstichting Leusden over te laten.

 

Tot slot: wonen in Leusden betekent thuiskomen, nu en in de toekomst.

 

Het raadsvoorstel “woonvisie” van onze wethouder Erik van Beurden is met grote meerderheid aangenomen, alleen het CDA stemde tegen.

 

Leusden 10 juni 2016

Frans Anten

raadslid GroenLinks_PvdA

 

Behoud bomen Hamersveldseweg-Zuid

Door: Marcel Sturkenboom

Fractie GroenLinks-PvdA is voor – waar mogelijk – behoud bomen Hamersveldseweg-zuid. Afgelopen donderdag vroeg het College of de Raad wilde instemmen met het vrijmaken van een krediet van € 90.000. Dat krediet is bedoeld voor verder onderzoek naar aan welke kant van van de Hamersveldseweg-zuid een bomenrij het best kan verdwijnen. Deze rustieke entree van Leusden is niet veilig voor fiets en autoverkeer. Het onvermijdelijke van het verdwijnen van één rij is al eerder na zorgvuldig vooronderzoek en overleg tussen experts en omwoners vastgesteld. Voor de fractie GroenLinks-PvdA is het verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het zuidelijk deel van Leusden voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer zowel als het -waar mogelijk – behoud van bomen essentieel. De Hamersveldeseweg-zuid kan voor fiets en auto veiliger worden gemaakt door één bomenrij te vervangen. Daardoor kan de weg breder gemaakt worden en een veilig fietspad aangelegd worden. Tevens kan het vrachtverkeer omgeleid worden via de Ben Ponlaan. Wel dient onderzocht te worden hoe aansluitende en omliggende wegen niet alsnog belast worden door intensiever verkeer. Opvallend was dat de andere fracties de mogelijkheid wilde openhouden om beide bomenrijen in haar geheel te vervangen. Wij hebben daarom principieel tegen de amendementen en moties gestemd. De bomen op de Hamerveldseweg-zuid kunnen nog meer dan 50 jaar mee. Als het dan toch moet dan hebben wij voorkeur om de bomenrij aan de oostkant te vervangen voor redelijk volgroeide bomen. Daar hebben de omwonenden minder last van.

Bomen

Duurzame sporthal De Korf

De Korf wordt mede door GroenLinks-PvdA Leusden weer meer duurzaam.

Door: Marcel Sturkenboom

Het College heeft de Raad afgelopen donderdag om instemming gevraagd met een krediet van € 92.000 om verregaande maatregelen te kunnen nemen die samenhangen met het noodzakelijk herstel van de Sporthal de Korf. Het herstel omvat verschillende onderdelen zoals verwarming, de betonnen vloer en het dak. Aanvankelijk wilde het College de daklaag zodanig aanpassen dat werd voldaan aan de norm van 2012. Door een amendement van GroenLinks-PvdA is het krediet verhoogd waardoor aan de norm van 2015 kan worden voldaan. De extra kosten worden door de energie winst terugverdiend.
De fracties hebben het College wel gevraagd of er een aparte toelichting kan worden gegeven aan de Raad over het gebruik van de Korf de komende jaren voor sport en evenementen, en de relatie met de voornemens om de Korf als onderdeel van winkelcentrum de Hamershof als het Hart van Leusden.

 

de Korf