Woonvisie 2015-2025-2035

Raadsvoorstel woonvisie, 2015-2035

van Frans Anten

 

Op de raaadsvergadering van 9 juni jl. stond de woonvisie op het programma.

 

De huizenmarkt in Leusden zit in de lift. Er zijn veel woningzoekenden zowel in de huur- als in de koopsector. Door de flexibele arbeidsmarkt is er aan huurwoningen meer behoefte. Starters weten immers niet waar zij uiteindelijk terecht komen. Ook is er extra behoefte aan huurwoningen vanwege de statushouders die woonruimte zoeken en mensen die door persoonlijke omstandigheden alleen komen te staan.

 

De woonvisie tracht op deze ontwikkelingen te anticiperen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de periode 2015-2025 en de periode 2025-2035.

 

Voor de eerste periode, hebben we in Leusden 800 tot 1200 woningen nodig om het huidige aantal inwoners te kunnen behouden en de daarbij behorende voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, sport, cultuur en winkels te kunnen handhaven. Binnen de bestaande gebieden (rode contouren), waar gebouwd mag worden, krijgen deze 800-1200 woningen een plek. Ongeveer 25% hiervan bestaat uit sociale woningen die door de Woningstichting Leusden worden geleverd. De overige 75% worden door particuliere ontwikkelaars gebouwd.

 

Ook al mag er gebouwd worden in de daartoe bestemde inbreilocaties; wat de fractie GroenLinks_PvdA betreft gebeurt dit uiterst zorgvuldig. Dat wil zeggen met gemengde woonvormen, qua prijs huur en koop en in goed overleg met toekomstige- en huidige bewoners.

 

In de woonvisie is rekening gehouden met de Leusdense norm. Dit moet het voor alle bevolkinggroepen, zwak en sterk, mogelijk maken om prettig te wonen. De wachttijd voor een sociale woning is al een stuk korter geworden, van 7 naar 3,5 jaar.

 

Om de gemeente vitaal te houden is het belangrijk dat er een balans is in de samenstelling van de bevolking: jonge gezinnen, ouderen, mensen met een beperking en de integratie van statushouders. Om goed de behoefte aan woningen in beeld te houden wil het college iedere twee jaar de woonvisie herijken en de resultaten met de raad delen. Onze fractie stelt daar erg veel prijs op.

 

Woningbouwprogramma’s vergen een lange voorbereidingstijd. Daarom zullen voor de periode 2025-2035 nu al de nodige voorbereidingen moeten worden getroffen. Leusden is tegen 2025 waarschijnlijk volgebouwd. De GroenLinks_PvdA fractie wil bij een eventuele uitbreiding van de rode contouren alle Leusdenaren te betrekken. In een amendement roepen wij het college op een maatschappelijke discussie te organiseren in het voorjaar van 2017. Ruim voor de nieuwe verkiezingen.

 

Wij zetten de GroenLinks_PvdA agendapunten nog eens op een rij:

 

* optimale aandacht voor duurzaamheid, dit zorgt voor een langere levensduur, meer wooncomfort en minder belasting van het milieu;

* Leusden voor jonge gezinnen, met veel groen, sport- en recreatie voorzieningen, goede scholen, zorginstellingen en een up-to-date winkelbestand;

* Leusden interessant voor ouderen, met goede zorg en veiligheid. Gevarieerde senior- en levensloopbestendige woningen en aandacht voor veilig fiets- en voetgangersverkeer;

* Leusden voor mensen met een kleine portemonnee en voor eenpersoonshuishoudens;

* Optimale steun aan de Woningstichting Leusden door minimale regelgeving bij het zoeken van leegstaande kantoorpanden die kunnen worden omgebouwd naar kleine sociale wooneenheden.

 

Wij hebben een motie gesteund waarin het college werd opgeroepen de wachttijd (actieve zoektijd) voor sociale woningen nog verder terug te dringen en alle mogelijke middelen en creativiteit aan de dag te leggen om meer sociale woningen dan de voorgestelde 300 te realiseren en beschikbaar te maken. En dit niet alleen aan de woningstichting Leusden over te laten.

 

Tot slot: wonen in Leusden betekent thuiskomen, nu en in de toekomst.

 

Het raadsvoorstel “woonvisie” van onze wethouder Erik van Beurden is met grote meerderheid aangenomen, alleen het CDA stemde tegen.

 

Leusden 10 juni 2016

Frans Anten

raadslid GroenLinks_PvdA

 

Leusden verkeerd in het nieuws.

Leusden komt deze dagen op een onaangename wijze in het nieuws. De wandelvierdaagse, een jaarlijks terugkerend feest en sportieve happening in één, werd overschaduwd door het bericht dat een groep kinderen uit de vluchtelingen noodopvang niet mocht meelopen. Het verantwoordelijke bestuur van de wandelvierdaagse beroept zich hierbij op veiligheidsissue(s).
De gemeenteraadsfractie GroenLinks-PvdA gaat proberen in gesprek te komen met de organisatie van de avondvierdaagse om een beeld te krijgen van de gespeelde veiligheidsissues. Welke zijn deze en waren deze niet oplosbaar?
De GroenLinks-PvdA fractie was destijds nauw betrokken bij de raad breed aangenomen motie om in Leusden vluchtelingen op te vangen. In de destijds aangenomen motie is als aandachtspunt de veiligheid nadrukkelijk genoemd. De gemeenteraad krijgt tot nu toe enkel signalen dat de opvang van vluchtelingen voorspoedig verloopt en dat er vele en mooie contacten zijn met de Leusdense bevolking.
De nu geconstateerde tegenspraak vraagt om opheldering. We gaan deze proberen te krijgen in een gesprek met de leiding van de Leusdense avondvierdaagse.

Joost van Herpen
fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Behoud bomen Hamersveldseweg-Zuid

Door: Marcel Sturkenboom

Fractie GroenLinks-PvdA is voor – waar mogelijk – behoud bomen Hamersveldseweg-zuid. Afgelopen donderdag vroeg het College of de Raad wilde instemmen met het vrijmaken van een krediet van € 90.000. Dat krediet is bedoeld voor verder onderzoek naar aan welke kant van van de Hamersveldseweg-zuid een bomenrij het best kan verdwijnen. Deze rustieke entree van Leusden is niet veilig voor fiets en autoverkeer. Het onvermijdelijke van het verdwijnen van één rij is al eerder na zorgvuldig vooronderzoek en overleg tussen experts en omwoners vastgesteld. Voor de fractie GroenLinks-PvdA is het verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het zuidelijk deel van Leusden voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer zowel als het -waar mogelijk – behoud van bomen essentieel. De Hamersveldeseweg-zuid kan voor fiets en auto veiliger worden gemaakt door één bomenrij te vervangen. Daardoor kan de weg breder gemaakt worden en een veilig fietspad aangelegd worden. Tevens kan het vrachtverkeer omgeleid worden via de Ben Ponlaan. Wel dient onderzocht te worden hoe aansluitende en omliggende wegen niet alsnog belast worden door intensiever verkeer. Opvallend was dat de andere fracties de mogelijkheid wilde openhouden om beide bomenrijen in haar geheel te vervangen. Wij hebben daarom principieel tegen de amendementen en moties gestemd. De bomen op de Hamerveldseweg-zuid kunnen nog meer dan 50 jaar mee. Als het dan toch moet dan hebben wij voorkeur om de bomenrij aan de oostkant te vervangen voor redelijk volgroeide bomen. Daar hebben de omwonenden minder last van.

Bomen

Duurzame sporthal De Korf

De Korf wordt mede door GroenLinks-PvdA Leusden weer meer duurzaam.

Door: Marcel Sturkenboom

Het College heeft de Raad afgelopen donderdag om instemming gevraagd met een krediet van € 92.000 om verregaande maatregelen te kunnen nemen die samenhangen met het noodzakelijk herstel van de Sporthal de Korf. Het herstel omvat verschillende onderdelen zoals verwarming, de betonnen vloer en het dak. Aanvankelijk wilde het College de daklaag zodanig aanpassen dat werd voldaan aan de norm van 2012. Door een amendement van GroenLinks-PvdA is het krediet verhoogd waardoor aan de norm van 2015 kan worden voldaan. De extra kosten worden door de energie winst terugverdiend.
De fracties hebben het College wel gevraagd of er een aparte toelichting kan worden gegeven aan de Raad over het gebruik van de Korf de komende jaren voor sport en evenementen, en de relatie met de voornemens om de Korf als onderdeel van winkelcentrum de Hamershof als het Hart van Leusden.

 

de Korf

 

Het nieuwe busvervoer in Leusden va. 11 december 2016

Inwoners van Leusden hebben nog veel vragen en zijn ongerust over het toekomstig busvervoer.

 

Afgelopen zaterdag 9 april heeft de fractie van GroenLinks-PvdA op ‘t Plein in Leusden-centrum de burgers van Leusden uitgenodigd om vragen te stellen en knelpunten naar voren te brengen met betrekking tot de veranderingen in het openbaar busvervoer. Met ingang van 11 december as. krijgt Leusden net zoals de andere gemeenten in onze regio te maken met een nieuwe busvervoerder.

 

Dat dit initiatief beantwoordt aan een behoefte bleek duidelijk uit het grote aantal mensen dat op ons afkwam. Wij konden de hoeveelheid vragenstellers soms nauwelijks aan.

 

Wij hadden al eerder binnen onze fractie besloten om Leusdenaren rondom actuele thema’s te raadplegen. Op zaterdag 14 mei staan wij er weer voor uw vragen en opmerkingen.

Bijna allen die langs kwamen wilden het alleen over het openbaar vervoer hebben. Veel bewoners maken zich zorgen over het openbaar vervoer, soms omdat ze niet weten wat er precies gaat gebeuren, anderen omdat de nieuwe route voor hen ongunstig uitpakt.

 

Ook waren er bewoners uit Leusden Zuid die uit de krant begrepen hadden dat in hun wijk geen bussen meer zouden gaan rijden. Dat is absoluut niet aan de orde: Leusden Zuid (Tabaksteeg) blijft haar bussen houden, ook in het weekend.

 

Waar het nu om gaat en waar veel mensen zich zorgen over maken, is het zuidelijk deel van Leusden-centrum. Vanaf 11 december zullen zij geen lijnbusverbinding meer hebben. De gebruikers van de huidige lijn 77 die over Beekridder, Landjonker, Benedictijnenhove, Clarenburg rijdt, moeten in de toekomst bij een van de haltes op de Noorderinslag in- of uitstappen. Over bovengenoemde route 77 rijdt in de toekomst alleen nog een buurtbus. Deze buurtbus vervolgt zijn route over de Hamersveldseweg en komt dus ook langs de Hamershof en de Biezenkamp. De buurtbus rijdt deze route eenmaal per uur (heen en terug)

 

Bewoners van Groenhouten, Claverenblad en Wildenburg zijn straks aangewezen op of de Noorderinslag of de Groen Zoom waar een extra bushalte komt. Voor veel mensen is dit een ongelukkige situatie, vooral voor hen die slecht ter been zijn en niet in staat om met de fiets een bushalte te bereiken.

 

De provincie Utrecht gaat over het openbaar vervoer in onze regio. Zij heeft met de nieuwe vervoerder Syntus deze afspraken gemaakt. De lijnen 77 en 78 worden tot 1 nieuwe lijn samengevoegd. Nadeel is dat deze nieuwe lijn niet meer door het zuidelijk deel van Leusden-centrum gaat, voordeel is dat deze nieuwe lijn in de ochtendspits 8 x per uur naar Amersfoort gaat en in de avondspits ook 8 x van Amersfoort naar Leusden.

 

Wat opviel was dat veel Leusdenaren niet weten waar ze de informatie over de nieuwe bus routes kunnen vinden. Wij gaan de gemeente vragen om in samenspraak met Syntus snel aan deze informatiebehoefte tegemoet te komen.

Wat zeker speciale aandacht verdient zijn de mensen die vanwege fysieke beperkingen niet in staat zijn om de afstand naar de bushalte te overbruggen. Ook is nog niet duidelijk wat de rol is van de regiotaxi, de buurtbus en het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld een groep werkenden van de Steghel, mensen met een verstandelijke beperking, weten straks niet meer hoe zij op hun werk moeten komen. De gemeente gaat de komende tijd met lokale organisaties in overleg welke vormen van alternatief vervoer er voor mensen met een beperking gevonden kunnen worden.

Er is dus nog veel werk aan de winkel voor de Leusdense gemeenteraad en het college om in het eerste jaar (2017) de effecten van het nieuwe OV goed in beeld te brengen en in overleg met provincie en Syntus werkbare oplossingen aan te dragen.

 

Frans Anten

namens de GroenLinks-PvdA fractie in Leusden

Leusden, 10 april 2016

Bomenkap in Leusden

Door: Riet Koetsenruijter

Tijdens de raadsbijeenkomst van 17 december jl. zijn er door Riet Koetsenruijter van de fractie van GroenLinks-PvdA bij de actualiteiten vragen gesteld over het kappen van bomen en het wel of niet terug planten en geconstateerde verschillen tussen wijken. Daarnaast was er nog de vraag wanneer het huidige bomenplan vervangen wordt.

De uitvoering vindt plaats op basis van de uitgangspunten van het huidige bomenplan, dat loopt t/m 2021. “Wij communiceren intensief over bomen. Wij informeren, horen meningen en maken wij keuzes samen (daar waar het kan) met onze burgers. De mate waarin communicatie plaatsvindt, wordt bepaald door de omvang van het project en de mate waarin maatregelen invloed hebben op de omgeving en de burgers.”
Globaal kan worden gesteld dat:
. hoe hoger het belang van een boom is, hoe meer de beslissingsbevoegdheid bij de gemeente blijft én;
. hoe meer een boom het individueel belang raakt, hoe intensiever burgers kunnen participeren in een project.
Het al of niet terug planten is afhankelijk van de situatie, in veel gevallen worden bomen gekapt als gevolg van overlast en is het niet logisch om op dezelfde plek weer een boom te herplanten. Daarnaast heeft de gemeente bomen gekapt om structuren vrij te maken en om specifieke bomen die we in stand willen houden ruimte te geven. Herplanten doen we bij bomen die op de groene kaart staan, voor de overige bomen is er geen herplantplicht.

In de bomenverordening is opgenomen dat de groene kaart met daarin opgenomen beschermde houtopstand indien noodzakelijk iedere 5 jaar wordt herzien. De groene kaart wordt in 2017 herzien.