Voorjaars/kader debat in Leusdense gemeenteraad.

Algemene beschouwingen voorjaarsdebat gemeenteraad Leusden juli 2016
Mw. de voorzitter, wethouders, collega raadsleden, ambtenaren en belangstellend publiek
Als voorzitter van de Gl-PvdA fractie ga ik bij de gelegenheid van het voorjaarsdebat dat wij jaarlijks voeren, om richting te geven aan de kadernota, een betoog houden waarbij ik probeer twee kanten van de Leusdense medaille te laten zien. Daarnaast nog een verzoek tegen de achtergrond van het zichtbaar wijzigende klimaat.

De mooie, de goede kant van de medaille:
Zo halverwege de zittingstermijn van deze raad blik ik graag even met jullie terug.
Ruim twee jaar werkt deze coalitie, soms in goede samenspraak met de oppositie, via maatschappelijke investeringen aan de voortgang en verbetering van Leusden.
In tegenstelling tot wat de VVD een tijd terug te berde bracht in deze vergaderzaal, het college is de weg kwijt, Ja Klaas je zat er toen echt naast, is dit college stevig op pad gegaan en inmiddels een heel eind gevorderd op de uitgestippelde route. Een pluim voor dit college dat in een open bestuurscultuur, uitnodigend de burgers tegemoet treedt, in nauwe samenspraak met die burgers bestuurlijke meters weet te maken.
Graag, zonder alomvattend te zijn, ga ik nog eens langs een aantal van de bereikte doelstellingen tot nu toe:

-Neem de Biezenkamp: met 1000 handtekeningen steunen bewoners van de Biezenkamp en omgeving het beleid van het college. Ondanks de tegenslagen blijft het college met volle inzet werken aan het project en zien we elke week de vorderingen en wordt de Biezenkamp met enig uitstel toch een prachtig winkelcentrum.

-Neem het multifunctioneel centrum Antares in de Tabaksteeg, zowel gemeente als Woningstichting Leusden (WSL) werken nauw samen om op basis van nieuwe inzichten en afspraken van het project een succes te maken. De nieuwe uitbater krijgt ruimte om te ondernemen, onderwijs, wonen en sport en recreëren worden optimaal gecombineerd.

-Neem het huis van Leusden, vers in het geheugen ligt het besluit tot nieuwbouw van dit huis. De combinatie van een uiterst duurzaam Huis van Leusden met huisvesting van een maatschappelijke doelgroep maakt er een uniek project van en dat binnen de financiële kaders door deze raad meegegeven.

Neem de discussie over de bus. Het college blijft de provincie intensief achter de broek zitten omdat zij net als deze raad de nieuwe OV concessie ronduit slecht vindt voor een deel van Leusden. In overleg met de provincie gaat maatwerk bedongen worden voor de minder vitale reiziger en de doelgroep passagier.

Neem de nieuwbouw van Afas Experience Centre, dankzij een goede lobby en overleg met de provincie komt er straks nieuwbouw voor deze gezichtsbepalende Leusdense ondernemer. Één van de economische motoren in Leusden en goed voor creatie van nieuwe werkgelegenheid.

Neem de grootse plannen om de via nieuwbouw de basisscholen van een up to date huisvesting te voorzien. In Alandsbeek en Biezenkamp zien we de voorbeelden hiervan onder de bouwkranen verrijzen (Atria en Atlas)

Neem de nieuwe sporthal, een hal met ruime afmetingen en duurzaam gebouwd, die het mogelijk maakt alle soorten sport te beoefenen vanaf eind 2017. Eindelijk een doorbraak in dit sporthaldossier en een basis voor vele Leusdense sportverenigingen om binnen de eigen gemeentegrens hun sport te beoefenen.

Neem het zwembad Octopus en sporthal de Korf, er gaat gerenoveerd worden in samenhang met investeringen in de duurzaamheid. Op een duurzame wijze krijgen het zwembad en de sporthal een nieuwe toekomst.
Neem de aanpak in de sociale woningbouw. Naast het al opgestarte project aan de Olmenlaan, waar de WSL een bedrijfspand gaat ombouwen naar sociale wooneenheden is recent ook besloten tot een versnelde bouw van 300 sociale huurwoningen. Allemaal om de wachttijden op de woningmarkt te beheersen en de statushouders een plek te kunnen geven in Leusden.

Neem de Plantage, bouwkranen verraden hier eindelijk bouwactiviteiten. Er komt een gebouw met ruimte voor twee bedrijven.
Neem vers van de pers, er komt een nieuw, nog milieu vriendelijker afval inzameling en verwerkingssysteem. Vanaf januari as. wordt het restafval tot een minimum beperkt, goed voor het milieu en goed voor de beurs van de burger. Plastic, metaal en verpakkingsmateriaal, groenafval en papier wordt huis aan huis wordt opgehaald en verwerkt tot grondstoffen. De restfractie verdwijnt in de wijkcontainer
Neem de noodopvang vluchtelingen, op basis van een unanieme raadsuitspraak is door het college in overleg met COA een noodopvang voor 400 vluchtelingen tot stand gebracht. Geen maatschappelijk gedoe, goede gesprekken met de bevolking over deze opvang. Na de eerste ervaringen kunnen van een groot succes spreken, met weinig of geen klachten en heel veel interesse en enthousiasme van Leusdense vrijwilligers.

Neem de inbedding in de gemeentelijke organisatie van het sociaal domein. Zonder noemenswaardige problemen zijn de taken van het Rijk en Provincie overgenomen. “Larikslaan 2” daartoe goed toegerust is een meer dan uitstekende spil gebleken die haar taken naar behoren heeft vervuld. Leusden heeft, zonder geld over te houden, ook de overkomende financiële middelen aan de activiteiten in het sociaal domein besteed

Neem de gemeentepagina, deze is weer terug. Raad, college en bevolking zijn via de inmiddels al vertrouwde gemeentelijke pagina ook weer met elkaar in gesprek. Een stukje communicatie dat bij delen van de bevolking zeer wordt gewaardeerd.

Dit is zo maar een greep uit de daden van dit college van de afgelopen twee jaar. Een respectvolle lijst van activiteiten die Leusden zichtbaar hebben veranderd en verbeterd. Het college wordt in deze activiteiten ondersteund door deskundige en toegewijde ambtenaren. Ook hen wil ik namens de GroenLinks-PvdA fractie betrekken in de hulde die ik dit college toezwaai.
Ons verzoek, ga vooral door op de ingeslagen route, maak af wat nog in de planning is genomen zodat we twee jaar verder terug kunnen kijken op een meer dan geslaagde oogst en missie.

Dan de ander kant van de medaille, de minder mooie, de zorgelijke kant van de medaille:

Zoals bekend, het zit in onze genen, zowel bij de PvdA als GroenLinks, hebben wij een links kloppend hart. Als fractie komen wij dan ook in het bijzonder op voor de burger in deze gemeente die hulp en steun verdienen. Mensen met minder kansen een steuntje in de rug bieden om over die hobbel te komen.
Toch zien we in Nederland een tendens die haaks lijkt te staan op de emancipatie van de minder bedeelde mede mens.
Zowel wetenschappelijke studies uit de universitaire hoek alsmede studies verricht door het sociaal cultureel plan bureau laten zien dat hele groepen in de bevolking afgehaakt zijn of op zijn minst niet op de gemeentelijk radar zichtbaar zijn. Naar schatting 30 % van de bevolking voelt zich buitengesloten, doet niet meer mee of kan niet meer meedoen aan het sociale leven om een veelvoud van redenen.
Oorzaken kunnen gelegen zijn in de naweeën van de economische crisis, langdurige werkloosheid gevolgd door armoede, schaamte, gezondheidsproblemen, schuldenproblematiek, psychische problematiek, eenzaamheid, vechtscheidingen, alcoholproblematiek, huisvestingproblematiek en gezinsproblematiek.
Zomaar eens een greep uit krantenkoppen in één week tijd: SER advies gevraagd over kinderarmoede, Schoolkeuze VMBO bepaald door financiële (on)mogelijkheden ouders, zelfmoordenaantal stijgt in Nederland, steeds meer verwarde mensen in de openbare ruimte…..
Hoewel de GroenLinks-PvdA fractie een Leusdense samenleving ziet vol met verenigingsleven en een leger aan vrijwilligers bekruipt ons het gevoel van grote zorg, hebben wij als gemeentelijke overheid , de overheid die het dichts bij de bevolking staat, wel voldoende zicht op de hierboven geschetste problematiek.
Larikslaan 2 heeft inkijk bij de ons bekende gevallen. Maar is dit het complete plaatje?
Wij vrezen van niet , weten eigenlijk wel zeker van niet. Leusden is helaas niet de uitzondering op het voor Nederland geldende beeld.
Dit incomplete beeld roept de vraag op of wij als gemeente in het ons toegekende sociale domein wel doen wat van ons verwacht mag worden.
De GroenLinks-PvdA fractie komt bij deze gelegenheid met een verzoek aan het college om samen de sociale kaart van Leusden beter in beeld te brengen. Onderzoek en uitvraag moet ons de omvang van de problematiek helder maken. Op basis van de inventarisatie die dan op tafel ligt wil mijn fractie een vervolg discussie in deze raad. In deze vervolgdiscussie wil ik dan waar dit echt nodig is spijkers met koppen slaan.
Van avond stel ik aan het college expliciet de vraag of zij bereid is in eerste instantie het benodigde vooronderzoek ter hand te nemen?
Zoals in het begin van mijn betoog al aangeven een verzoek tegen de achtergrond van het veranderend klimaat.

Er zijn nog steeds mensen die beweren dat ons klimaat ongewijzigd zijn gang gaat. Goed dat wij in Leusden werken aan de uitvoering van een duurzaamheidsagenda omdat wij het besef hebben dat ons klimaat wel degelijk in de gevarenzone terecht komt bij blijvend wegkijken en negeren van allerlei signalen en wetenschappelijke onderzoeken. Wij willen een gezonde en duurzame leefomgeving met elkaar tot stand brengen en nalaten aan onze kinderen. Goed rentmeesterschap, ik heb het gisteren avond meerdere malen in deze vergaderzaal horen klinken.
De achterliggende langdurige regenperiode met forse uitschieters in sommige delen van ons land heeft onze fractie wel aan het denken gezet. Relatief is onze gemeente gespaard gebleven, we hielden droge voeten en van grote schade aan de landbouw in onze omgeving is ons niets bekend geworden.
Wel een verzoek aan het college, neem deze raad op korte termijn eens mee in uw visie en gedachtegang, hoe deze gemeente, naast uitvoering geven aan de duurzaamheidsagenda, zich wapent tegen de desondanks optredende veranderingen in ons lokale klimaat.
Wat gebeurt op dit gebied, met welke partners werken we hier samen en waar moet wellicht een tandje opgeschakeld worden om in onze gemeente ook in de toekomst droge voeten te blijven houden?

 
Tot slot mw. de voorzitter, voor de duidelijkheid, in mijn betoog heb ik niets afgedaan aan het raadsvoorstel kaderbrief 2017.
In de hierin geformuleerde kaders, m.b.t. bestedingsvoorstel nieuw beleid, belastingmaatregelen en vernieuwing P & C cyclus, kan de GroenLinks –PvdA fractie zich vinden.

Onze fractie wil in goede samenwerking met raad en het college de komende twee jaar de volgende aandachtspunten goed in het vizier houden:
-sociaal domein, vallen er mensen tussen wal en schip?
-betrokkenheid van de burgers, ook bij de politiek
-opvang en integratie van vluchtelingen en een vervolgdiscussie over opvang in een asielzoekerscentrum
-structureel sluitend zijn van ons huishoudboekje en het rendement op de (maatschappelijke) investeringen
-structurele duurzaamheid in onze gemeente

Ik dank u voor uw belangstelling……

 

Joost van Herpen
fractievoorzitter GL-PvdA

Twee jaar GroenLinks-PvdA-D’66 en Cu/SGP Coalitie in Leusden

Halverwege en meer dan goed op weg.

Zo vlak voor het voorjaarsdebat, waarin de gemeenteraad het college de kaders meegeeft voor de op te stellen begroting 2017, is het goed om even te kijken waar we staan. Wat is bereikt, wat loopt en waar moet nog gas gegeven worden?

Ruim twee jaar werken, met de huidige coalitie van GroenLinks-PvdA, D’66 en CU/SGP aan het roer, heeft Leusden zichtbaar goed gedaan en veranderd. Een open bestuurscultuur die zorgt voor veel contact met de burgers is naast dadendrang een mooie combinatie om meters te maken.
De zo lang gekoesterde tweede sporthal gaat nu daadwerkelijk gebouwd worden. Op twee plekken in Leusden zien we de vorderingen van scholennieuwbouw. De kogel is door de kerk om het afgekeurde gemeentehuis te vervangen door een nieuw Huis van Leusden. De Biezenkamp verandert nu zichtbaar, we zijn daar op weg naar de voltooiing van de klus. Zeer recent is besloten om versneld 300 woningen in de sociale huursector te bouwen.

In het sociale domein hebben we de naar de gemeente overkomende taken zonder noemenswaardige problemen overgenomen. Naar nu blijkt geeft Leusden aan deze taken het geld uit dat we van het Rijk hiervoor ontvangen. Op initiatief van de GroenLinks-PvdA fractie heeft de gemeenteraad uit haar midden een monitoringscommissie geïnstalleerd om de kwaliteit van de verleende zorg te monitoren. Als we in Leusden iets doen willen we het wel goed doen!
Gastvrij heeft Leusden 400 vluchtelingen in de samenleving opgenomen, zonder bestuurlijk gedoe en met vele betrokken vrijwilligers.

Duurzaam Leusden krijgt steeds meer zijn beslag. Een samenwerkende combi van particuliere initiatieven en gemeente leidt tot steeds meer energiebesparing en duurzame opwekking van energie. De zonnepanelen worden steeds meer zichtbaar en een omgekeerd inzamelsysteem moet huishoudelijk afval tot grondstoffen gaan omvormen.

Naast het afronden van al deze initiatieven heeft de GroenLinks-PvdA fractie een nog een lang gekoesterde wens, meters maken in het Lange Steeg gebied. Behoud van de natuur aldaar, waar naast boeren ook straks de recreant kan gaan genieten.

Joost van Herpen
fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Woonvisie 2015-2025-2035

Raadsvoorstel woonvisie, 2015-2035

van Frans Anten

 

Op de raaadsvergadering van 9 juni jl. stond de woonvisie op het programma.

 

De huizenmarkt in Leusden zit in de lift. Er zijn veel woningzoekenden zowel in de huur- als in de koopsector. Door de flexibele arbeidsmarkt is er aan huurwoningen meer behoefte. Starters weten immers niet waar zij uiteindelijk terecht komen. Ook is er extra behoefte aan huurwoningen vanwege de statushouders die woonruimte zoeken en mensen die door persoonlijke omstandigheden alleen komen te staan.

 

De woonvisie tracht op deze ontwikkelingen te anticiperen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de periode 2015-2025 en de periode 2025-2035.

 

Voor de eerste periode, hebben we in Leusden 800 tot 1200 woningen nodig om het huidige aantal inwoners te kunnen behouden en de daarbij behorende voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, sport, cultuur en winkels te kunnen handhaven. Binnen de bestaande gebieden (rode contouren), waar gebouwd mag worden, krijgen deze 800-1200 woningen een plek. Ongeveer 25% hiervan bestaat uit sociale woningen die door de Woningstichting Leusden worden geleverd. De overige 75% worden door particuliere ontwikkelaars gebouwd.

 

Ook al mag er gebouwd worden in de daartoe bestemde inbreilocaties; wat de fractie GroenLinks_PvdA betreft gebeurt dit uiterst zorgvuldig. Dat wil zeggen met gemengde woonvormen, qua prijs huur en koop en in goed overleg met toekomstige- en huidige bewoners.

 

In de woonvisie is rekening gehouden met de Leusdense norm. Dit moet het voor alle bevolkinggroepen, zwak en sterk, mogelijk maken om prettig te wonen. De wachttijd voor een sociale woning is al een stuk korter geworden, van 7 naar 3,5 jaar.

 

Om de gemeente vitaal te houden is het belangrijk dat er een balans is in de samenstelling van de bevolking: jonge gezinnen, ouderen, mensen met een beperking en de integratie van statushouders. Om goed de behoefte aan woningen in beeld te houden wil het college iedere twee jaar de woonvisie herijken en de resultaten met de raad delen. Onze fractie stelt daar erg veel prijs op.

 

Woningbouwprogramma’s vergen een lange voorbereidingstijd. Daarom zullen voor de periode 2025-2035 nu al de nodige voorbereidingen moeten worden getroffen. Leusden is tegen 2025 waarschijnlijk volgebouwd. De GroenLinks_PvdA fractie wil bij een eventuele uitbreiding van de rode contouren alle Leusdenaren te betrekken. In een amendement roepen wij het college op een maatschappelijke discussie te organiseren in het voorjaar van 2017. Ruim voor de nieuwe verkiezingen.

 

Wij zetten de GroenLinks_PvdA agendapunten nog eens op een rij:

 

* optimale aandacht voor duurzaamheid, dit zorgt voor een langere levensduur, meer wooncomfort en minder belasting van het milieu;

* Leusden voor jonge gezinnen, met veel groen, sport- en recreatie voorzieningen, goede scholen, zorginstellingen en een up-to-date winkelbestand;

* Leusden interessant voor ouderen, met goede zorg en veiligheid. Gevarieerde senior- en levensloopbestendige woningen en aandacht voor veilig fiets- en voetgangersverkeer;

* Leusden voor mensen met een kleine portemonnee en voor eenpersoonshuishoudens;

* Optimale steun aan de Woningstichting Leusden door minimale regelgeving bij het zoeken van leegstaande kantoorpanden die kunnen worden omgebouwd naar kleine sociale wooneenheden.

 

Wij hebben een motie gesteund waarin het college werd opgeroepen de wachttijd (actieve zoektijd) voor sociale woningen nog verder terug te dringen en alle mogelijke middelen en creativiteit aan de dag te leggen om meer sociale woningen dan de voorgestelde 300 te realiseren en beschikbaar te maken. En dit niet alleen aan de woningstichting Leusden over te laten.

 

Tot slot: wonen in Leusden betekent thuiskomen, nu en in de toekomst.

 

Het raadsvoorstel “woonvisie” van onze wethouder Erik van Beurden is met grote meerderheid aangenomen, alleen het CDA stemde tegen.

 

Leusden 10 juni 2016

Frans Anten

raadslid GroenLinks_PvdA

 

Leusden verkeerd in het nieuws.

Leusden komt deze dagen op een onaangename wijze in het nieuws. De wandelvierdaagse, een jaarlijks terugkerend feest en sportieve happening in één, werd overschaduwd door het bericht dat een groep kinderen uit de vluchtelingen noodopvang niet mocht meelopen. Het verantwoordelijke bestuur van de wandelvierdaagse beroept zich hierbij op veiligheidsissue(s).
De gemeenteraadsfractie GroenLinks-PvdA gaat proberen in gesprek te komen met de organisatie van de avondvierdaagse om een beeld te krijgen van de gespeelde veiligheidsissues. Welke zijn deze en waren deze niet oplosbaar?
De GroenLinks-PvdA fractie was destijds nauw betrokken bij de raad breed aangenomen motie om in Leusden vluchtelingen op te vangen. In de destijds aangenomen motie is als aandachtspunt de veiligheid nadrukkelijk genoemd. De gemeenteraad krijgt tot nu toe enkel signalen dat de opvang van vluchtelingen voorspoedig verloopt en dat er vele en mooie contacten zijn met de Leusdense bevolking.
De nu geconstateerde tegenspraak vraagt om opheldering. We gaan deze proberen te krijgen in een gesprek met de leiding van de Leusdense avondvierdaagse.

Joost van Herpen
fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Behoud bomen Hamersveldseweg-Zuid

Door: Marcel Sturkenboom

Fractie GroenLinks-PvdA is voor – waar mogelijk – behoud bomen Hamersveldseweg-zuid. Afgelopen donderdag vroeg het College of de Raad wilde instemmen met het vrijmaken van een krediet van € 90.000. Dat krediet is bedoeld voor verder onderzoek naar aan welke kant van van de Hamersveldseweg-zuid een bomenrij het best kan verdwijnen. Deze rustieke entree van Leusden is niet veilig voor fiets en autoverkeer. Het onvermijdelijke van het verdwijnen van één rij is al eerder na zorgvuldig vooronderzoek en overleg tussen experts en omwoners vastgesteld. Voor de fractie GroenLinks-PvdA is het verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het zuidelijk deel van Leusden voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer zowel als het -waar mogelijk – behoud van bomen essentieel. De Hamersveldeseweg-zuid kan voor fiets en auto veiliger worden gemaakt door één bomenrij te vervangen. Daardoor kan de weg breder gemaakt worden en een veilig fietspad aangelegd worden. Tevens kan het vrachtverkeer omgeleid worden via de Ben Ponlaan. Wel dient onderzocht te worden hoe aansluitende en omliggende wegen niet alsnog belast worden door intensiever verkeer. Opvallend was dat de andere fracties de mogelijkheid wilde openhouden om beide bomenrijen in haar geheel te vervangen. Wij hebben daarom principieel tegen de amendementen en moties gestemd. De bomen op de Hamerveldseweg-zuid kunnen nog meer dan 50 jaar mee. Als het dan toch moet dan hebben wij voorkeur om de bomenrij aan de oostkant te vervangen voor redelijk volgroeide bomen. Daar hebben de omwonenden minder last van.

Bomen

Duurzame sporthal De Korf

De Korf wordt mede door GroenLinks-PvdA Leusden weer meer duurzaam.

Door: Marcel Sturkenboom

Het College heeft de Raad afgelopen donderdag om instemming gevraagd met een krediet van € 92.000 om verregaande maatregelen te kunnen nemen die samenhangen met het noodzakelijk herstel van de Sporthal de Korf. Het herstel omvat verschillende onderdelen zoals verwarming, de betonnen vloer en het dak. Aanvankelijk wilde het College de daklaag zodanig aanpassen dat werd voldaan aan de norm van 2012. Door een amendement van GroenLinks-PvdA is het krediet verhoogd waardoor aan de norm van 2015 kan worden voldaan. De extra kosten worden door de energie winst terugverdiend.
De fracties hebben het College wel gevraagd of er een aparte toelichting kan worden gegeven aan de Raad over het gebruik van de Korf de komende jaren voor sport en evenementen, en de relatie met de voornemens om de Korf als onderdeel van winkelcentrum de Hamershof als het Hart van Leusden.

 

de Korf